Edino Zedinjena Slovenija ima ključ do zavrnitve sporazuma CETA

16.2.2017 nas je doletela pričakovana novica o sprejemu mednarodne pogodbe CETA v Evropskem parlamentu. Kdor je doslej naivno mislil, da se Bruselj ne pokorava nadnacionalnemu kapitalu, je lahko dobil dokončno potrditev, da se je motil.

V Sloveniji so odzivi pravtako pričakovano mlačni, saj nobena politična stranka – razen Gibanja Zedinjena Slovenija (ZSi) – ni pripravljena in sposobna seči v ustavno-pravno jedro problema. Od tega je namreč tudi odvisen njihov položaj v prihodnje. Volilke in volilci seveda ne bodo v nedogled podpirali tistih, ki jim kratijo temeljno pravico do izvajanja oblasti ljudstva (3. člen Ustave).

Kljub temu, da smo bili ZSi in njeni člani v zadnjih letih močno cenzurirani, smo lahko vsaj na svetovnem spletu vseeno objavili številne izjave, opozorila in pozive aktualnim političnim predstavnikom slovenskih volilk in volilcev. (glej prilogo 1) Predvsem pa je pomembno, da smo bili – prek poznavanja Ustave in Zakona o referendumu in ljudski iniciativi – edini, ki smo se resno uprli rušenju ustavnega ravnotežja, do katerega je prišlo z zadnjo spremembo 90. člena Ustave.

Referenduma od leta 2013 pri nas naj ne bi bilo dopustno razpisati glede zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb (Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31. 5. 2013: URS-NPB9). Zedinjena Slovenija razume spremembo 90. člena Ustave kot poskus rušenja Ustave iz leta 1991, zato smo že ob sprejetju Zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi (EPA 1093-VII), dne 8. 6. 2016, isti dan vložili tudi Pobudo za presojo ustavnosti.

Po našem razumevanju je bila namreč s takim postopkom mednarodna pogodba MPPMNSAP sprejeta v nasprotju s 1., 2., 3., 3.a in 44. členom Ustave RS ter 1., 2., 4., 25. in 26. členom Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list SFRJ, št. 7/71, in Uradni list RS št. 35/92, MP, št. 9/92 – MPDPP).

Ustavno sodišče RS je s svojim sklepom, opravilna številka U-I-102/16-4, z dne 27. 7. 2016 našo pobudo zavrnilo, vendarle je pri tem samo izvedlo protipraven manever, z obrazložitvijo, da »pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj«.

Tega stališča US ni ustrezno utemeljilo, oziroma se je nepravilno sklicevalo na 2. odstavek 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – UPB in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS), ki pravi, da »če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja«. Ustavno sodišče je kriterij samovoljno spremenilo in zožilo ter odločilo, da »po oceni Ustavnega sodišča pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj«.

Razlika med dikcijama je tako pomembna in posledica tako nesprejemljiva, da smo šli dne 27. 1. 2017 po drugo mnenje na Evropsko sodišče za človekove pravice v Stražnem gradu (ESČP v Strassburgu). To pa ni ne prva, ne edina naša zadeva, ki je trenutno v obravnavi na ESČP. Tja smo že v začetku leta (5.1.2017) poslali podoben primer (kršitev pravice do sodnega varstva) v primeru Pobude za presojo ustavnosti ZRLI (način zbiranja 40.000 podpisov za referendumsko zahtevo je protiustaven).

Pravzaprav smo že novembra 2016 na ESČP iz enakih razlogov poslali tudi zavrnitev Pobude za presojo ustavnosti ZVRK in ZRTVS, vendar nam jo je uslužbenka ESČP brez ustreznih utemeljitev – zavrgla. Morda bodo prav zaradi tega ponovno protiustavne tudi naslednje volitve ali naslednja referendumska kampanja, ampak to je zaenkrat izven naše pristojnosti. Vsekakor nameravamo Pobudo o oceni teh dveh zakonov ponovno vložiti ob prvi primerni priložnosti!

Skratka, v kolikor bosta ESČP in potem US opravila svoje delo strokovno in politično nepristransko, je le še od Zedinjene Slovenije odvisno, ali nam bo uspelo zbrati dovolj podpisov volilk in volilcev na ustaven način – za razpis referenduma o CETA. Zato govorimo o ključu v rokah.

Nobena druga stranka zaenkrat ni pokazala podobno resnih namenov, seveda pa smo pripravljeni sodelovati z vsemi, ki bodo pokazali pravo razumevanje in dovoljšno mero zavzetosti za so-delovanje pri doseganju skupnega cilja – razpisa referenduma o sporazumu CETA v Sloveniji. V referendumski kampanji nameravamo zagovarjati zavrnitev ratifikacije take mednarodne pogodbe.

Z lepim pozdravom v Mariboru, 16. 2. 2017
Osti jarej!

Zedinjena Slovenija
Predsednik
Andrej Šiško