Pojem ljudovlada izhaja iz besede vladavina ljudstva. Osnovna značilnost takšne oblike vladavine je svoboda.  Ljudstvo namreč svobodno odloča o vseh pomembnih zadevah, ki zadevajo skupnost.

“Ljudovlada – vladavina ljudstva – pomeni pravdno, upravno in sodno oblast ljudstva. Ne zgolj na papirju, kot danes, ko imamo vladavino ljudstva le zapisano v 3. členu Ustave RS, temveč tudi v dejanskem življenju. O pravi ljudovladi lahko govorimo takrat, ko imajo svobodni ljudje pravico dejansko sami odločati o skupnih zadevaho dajatvah in davkiho odnosih z drugimi narodi in državami itd. O vsem tem danes v Republiki Sloveniji državljani Slovenije ne moremo več odločati. (Zbornik: Mir, Svoboda , Zmaga, 2016)”

Vladavina ljudstva predstavlja najbolj svobodno obliko odločanja ljudstva glede svojega življenja. Prav tako je ljudstvo v taki obliki prisiljeno delovati za skupno dobro. V ljudovladi je nemogoče preusmeriti moč na institucije, ki bi urejale vsakodnevno življenje brez privolitve ljudi, kakor se to sedaj dogaja. Neposreden vpliv ljudi na družbo se tako uveljavlja na vseh ravneh družbe.

Naši predniki so poznali Slovensko ljudovlado, ki je predstavljala izvirni politični sistem, katerega Gibanje Zedinjena Slovenija želi ponovno obuditi. Pri tej spremembi, je iz vidika legitimnosti nujno potrebno sodelovanje ljudstva. Ljudstvo smo pa mi!

Različni politični sistemi se skozi zgodovino ponavljajo, zato se je potrebno zavedati, da se bo svobodna oblike ljudovlade tudi ponovila! S tehnološkim napredkom in razvojem zavesti ljudstva, smo pred zgodovinskim prelomom v ustvarjanju svobodne slovenske družbe in države.