Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

PROGRAM

Zedinjena Slovenija (ZSi) je politična organizacija ustanovljena v skladu z veljavnim Zakonom o političnih strankah, dne 16. 6. 2014 v Celju. V register političnih strank je vpisana dne 8. 7. 2014, s sedežem v Mariboru. Udeleženci ustanovne Veče ZSi smo sprejeli Program Gibanja Zedinjena Slovenija v 12-ih kratkih točkah. Sprejetje novega družbenega dogovora – Ustave Republike Slovenije, ki bo sprejeta na referendumu in bo zaščitila slovensko ljudstvo in narod ter povečala vlogo državljanov pri odločanju o družbenih zadevah. (klikni za več...)']ZSi se zavzema za nastanek nove Ustave Republike Slovenije, ki bo okrepila vlogo ljudstva v upravljanju in vodenju države, ter mu podredila in omejila moč samozvanih »elit«, hkrati pa bo sistemsko usmerjena proti zlorabi javnih položajev. Temu primerno bi se morala Republika Slovenija preimenovati v Ljudovlado[1] Slovenije. Novo ustavo Ljudovlade Slovenije bomo pripravili na podlagi obstoječe Ustave RS, kar bo zagotavljalo pravno kontinuiteto, ter neposredno primerjavo spremembe ustave. V pripravo bomo vključili državljane različnih starostnih, stanovskih in izobrazbenih profilov po principu obvezne javne razprave.

V obstoječi Ustavi RS imamo v Preambuli zapisano, da je slovenska država nastala na podlagi »temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe, in iz zgodovinskega dejstva, da smo Slovenci v več stoletnem boju za narodno osvoboditev izoblikovali svojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost«. Brez Slovencev in slovenskega naroda, kot izoblikovane kolektivne skupnosti, bi torej tudi države Slovenije ne bilo. Ker smo vse od osamosvojitve soočeni z načrtnim rodomorom nad Slovenci, mora nova Ustava zagotoviti močnejšo vlogo in položaj slovenskega naroda ter ga zaščititi pred globalističnimi pritiski, še posebej pa pred rodomorno politiko, ki je največji zločin proti človeštvu.

V zvezi z oblikovanjem nove Ustave RS bo potrebna vsaj enoletna javna razprava, ki bo zajela široke kroge državljanov in državljank, spremljati pa jo bodo morali množični mediji. Gre za temeljni akt naše skupnosti, ki oblikuje državo, kot organizacijo naše skupnosti in je hkrati pravna podlaga za vso zakonodajo ter mednarodne pogodbe. Ustava mora ščititi našo skupnost pred škodljivimi pogodbami in škodljivo zakonodajo. Odločno zagovarjamo stališče, da morajo Ustavo potrditi državljani in državljanke Slovenije na referendumu, saj ji šele to daje pravo težo, skupaj z neodtujljivo pravico ljudstva, da svojo ustavo kadarkoli popravi in izboljša.

V opomin: Ustave RS državljani in državljanke nismo nikdar potrdili na referendumu. Prav na njeni podlagi sta nastala pravni sistem in zakonodaja, ki sta omogočila množičen rop, krajo ter goljufijo državljanov in državljank. Ustava RS je še zlasti po spremembah 90. člena, ki so jih leta 2013 soglasno sprejeli poslanci »levice« in »desnice«, v velikem notranjem nasprotju, kar pomeni, da daje pravno osnovo za izigravanje ljudstva. To je hudobno in nesprejemljivo.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo vojaško suverenost Slovenije!
Izstop iz vojaške zveze NATO na podlagi doslednega spoštovanja 3.a člena sedaj veljavne Ustave Republike Slovenije. Varnost Republike Slovenije naj zagotavlja oborožena nevtralnost, prilagojena našim okoliščinam. (klikni za več...)']Republika Slovenija je od 29. sušca 2004 članica zveze NATO oziroma Severnoatlantske pogodbene organizacije (zveze). Kot članica NATO mora v skladu z Washingtonskim sporazumom, posamično in kolektivno vzdrževati ter razvijati lastne obrambne sile kot temelje za kolektivno obrambo.

Na deklarativni ravni naj bi bile članice NATA dolžne »spoštovati skupno sprejeta načela, politiko in postopke za njihovo uresničevanje, med katere sodi spoštovanje načela miroljubnega reševanja morebitnih sosedskih in mednarodnih sporov v skladu z določili Ustanovne listine Združenih narodov«.[2]

NATO se je izkazal za vojaško organizacijo, ki ne spoštuje načel miroljubnega reševanja sosedskih in mednarodnih sporov. Njene enote vojaško posredujejo v številnih neodvisnih in suverenih državah, kar je v nasprotju z določili Ustanovne listine ZN. Samo v zadnjih petih letih je NATO napadel neodvisno in suvereno državo Libijo (2011) v kateri je pred tem vladal mir, njene sile od leta 2014 sodelujejo tudi v državljanskih vojnah v Iraku, Siriji, Libanonu in Nigeriji, od leta 2015 pa znova tudi v Afganistanu.

Prav iz zgoraj naštetih držav, tudi v Slovenijo prihajajo množični valovi migrantov, ki bodo temeljito premešali narodnostno strukturo prebivalstva sedanjih nacionalnih držav v Evropi. NATO s svojim ravnanjem aktivno prispeva h genocidu ali rodomoru v številnih azijskih, afriških in evropskih državah, vključno s Slovenijo, zato Republika Slovenija pri tem v skladu z določili svoje Ustave ne sme biti član in pri teh dejanjih ne sme sodelovati.

Delovanje NATO očitno ne temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ljudovlade in načel pravne države, oziroma na spoštovanju teh vrednot, zato je Republika Slovenija v skladu s 3.a členom Ustave RS dolžna izstopiti iz te mednarodne »obrambne« organizacije. Slovenija je v prvi vrsti dolžna spoštovati svojo lastno Ustavo – to je prvo načelo pravne države! V zvezi NATO ne sodelujejo uspešne nevtralne države kot so Švica, Avstrija, Švedska, Finska, Irska in druge. Skupaj gre za 19 držav, kar pomeni, da je kar 41 % evropskih držav izven zveze NATO in je ne potrebujejo za vzdrževanje miru.

Ustava in zgodovinske izkušnje nam nalagajo dolžnost, da sami poskrbimo za lastno obrambo, temelječo na načelu oborožene nevtralnosti. Od vstopa v NATO je Slovenska vojska zelo nazadovala, kar je zmanjšalo naše sposobnosti za obrambo naše domovine. Za nameček se naše najboljše enote praviloma nahajajo v tujini v misijah NATO, kar terja tudi velika sredstva.

Našo varnost mora zagotavljati naša nevtralna drža in naša vojska, prilagojena nam, da se bomo počutili varne, tako državljani posamezniki, kot tudi slovenski narod v svoji domovini. Nujno je potrebno vrniti splošno vojaško obveznost, ter ustanoviti Slovensko narodno vardo – SNV[3]. V skladu s 4. točko tega programa je nujno tudi oblikovanje Deželnih vard. Država, ki nima lastne varnostne hrbtenice, nikoli ne more biti svobodna, suverena in neodvisna! Državljani države, ki ni sposobna sama zagotoviti njihove varnosti, nikoli ne morejo biti svobodni!

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo vojaško suverenost Slovenije!
Izstop iz Evropske unije zaradi načrtnega omejevanja osebne svobode, neenakopravnosti držav in kratenja narodnih pravic. Sodelovati želimo z vsemi državami sveta na enakopravnih in svobodnih temeljih. (klikni za več...)' css_animation='none']Evropska Unija je postala odkrita protinarodna skupnost, katere namen je postati država po vzgledu ZDA. Zato so vse politične aktivnosti usmerjene v nastanek ZDE – Združenih držav Evrope, s tem pa v načrtno zmanjševanje suverenih pristojnosti posameznih nacionalnih držav članic EU.

EU vodita Evropska komisija in Svet EU, ki ju nista izvolili ljudstvo oziroma državljani držav članic. Odločanje v obeh vodilnih organih poteka po sistemu preglasovanja in ne soglasja, kar pomeni, da država kakršna je Slovenija v tej združbi ne more zagotoviti svojih temeljnih gospodarskih in nacionalnih interesov.

EU je tudi naslednica EGS in že vse od leta 1975 izvaja program načrtnega rodomora ali genocida, ki predstavlja največji zločin proti človeštvu, ki nikdar ne zastara. Njena politična agenda je multikulturna družba brez nacionalnih držav, v kateri bodo vladale multinacionalke in kapital. Njeni prebivalci bodo v veliki večini zgolj »delovna sila«, kar je samo sodobno ime za sužnje. Ker hoče EU klika trajno oblast, bodo naredili vse, da bi premešali prebivalstvo, tako da bi izginili narodi in nacionalna ozemlja.

Namesto skrbi za lastne državljane in njihov razvoj ter napredek, so države članice EU prisiljene na pot izumrtja lastnega staroselskega prebivalstva. Rodnost v večini držav članic EU in prav posebej v Sloveniji je mnogo nižja od smrtnosti. To neugodno razmerje namerava Evropska komisija reševati z »uvozom mlade delovne sile« iz Azije in Afrike, natančneje iz držav, v katerih so ZDA, NATO in članice EU predhodno povzročile vojno in zatem načrtovani migrantski val. V isti sapi se socialna varnost zaostruje, kar neposredno povzroča upad domače rodnosti.

Članice EU niso postale številne uspešne politično suverene države kot so Švica, Norveška, Islandija in druge, skupno 18 evropskih držav. Pred kratkim se je po ljudski volji za izstop odločila tudi Velika Britanija, kar pomeni, da je kar 19 oziroma 41 % evropskih držav odločenih živeti v Evropi zunaj EU.

Voditelji EU bodo zaradi svoje zločinske politike nekoč nedvomno kaznovani, Slovenija pa mora čim prej iz te mednarodne kriminalne združbe prevarantov, goljufov in tatov. Sodelovati želimo z vsemi državami sveta na enakopravnih in svobodnih temeljih, pri čemer moramo vselej imeti v ospredju slovenski narodni interes.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo politično suverenost Slovenije!
Vzpostavitev izvirne Slovenske ljudovlade, ki temelji na suverenosti posameznikov in ljudstva ter vzpostavitev zveze starodavnih zgodovinskih slovenskih dežel. (klikni za več...)']Danes v Sloveniji vlada ozka združba ljudi, ki iz ozadja obvladuje politike, medije, gospodarstvo, sodstvo. Sprejemajo zakone, ki množicam onemogočajo odločanje, obremenjujejo ljudstvo in ga obravnavajo kot lastnino, ne pa kot suverenega nosilca oblasti. Ta združba v nasprotju z interesi ljudstva ustvarja sistem, ki vse bolj obremenjuje človeka do te mere, da v boju za preživetje večina nima časa učinkovito se organizirati in izvajati svojih pravic. Smo pod tiranijo kapitala globalnih podjetij in domačih kapitalistov, ki tuje globaliste jemljejo za vzgled. To ustreza le najbogatejšim zemljanom, ki so si prilastili že več kot 90 % svetovnega bogastva, in postajajo vsak dan še bogatejši. Vsi ostali vsak dan postajamo revnejši, saj nas sistemsko, še s pomočjo naših davkov, vse bolj porivajo v povsem podrejen položaj. Po monopolnih principih ustvarjajo dve skupini ljudi, vladajočo manjšino in sodobne sužnje.

Suvereni človek – posameznik[4] in suverena kolektivna skupnost – slovenski narod, sta svobodna in imata neposredno, izvirno in neodtujljivo pravico do odločanja o družbenih zadevah, zato njune volje ni moč zaobiti. Slovenci smo v svoji zgodovini pred davnimi časi že imeli visoko razvito družbo – vladavino ljudstva, imenovano Slovenska ljudovlada, na nas pa je, da jo vnovič vzpostavimo v sodobni izvedbi.

Slovenska ljudovlada temelji na svobodnih, poštenih in pravičnih ljudskih večah (zborih) na vseh družbenih ravneh od vaških skupnosti ali mestnih četrti, preko občin in dežel, do države. Vsi državljani so pri tem povsem enakopravni, njihov družinski izvor, premoženje, in status pa pri tem ne smeta igrati nikakršne vloge. Tako, kot ima ljudstvo možnost izvoliti svoje predstavnike, ima vselej tudi možnost odpoklica izvoljenih predstavnikov na vseh družbenih ravneh. V kolikor oblastniki svoj položaj zlorabijo in volilcem nočejo vrniti podeljenega statusa, ima ljudstvo vselej pravico do uporabe instituta kramole[5].

Samouprava na podlagi obnove zgodovinskih slovenskih dežel predstavlja pomemben del Slovenske ljudovlade. Občine nujno potrebujejo širšo povezanost, prav dežela pa jim to omogoča. Dežele bodo nedvomno povečale gospodarsko aktivnost in zagotavljale nova delovna mesta.

Današnji Slovenci smo potomci prednikov, ki so stoletja živeli v mednarodnopravno priznanih državah – deželah. Te dežele so bile Koroška, Štajerska, Krajnska, Primorje (v 19. in 20. stoletju sta ga sestavljali Istra in Goriško-gradiška), Slovenska krajina (Prekmurje) in najmanj dve deželi, ki sta danes povsem izločeni iz Slovenije: Beneška Slovenija ter Slovensko kraljestvo (kraljestvo Slovenijeh). Ponovno bomo obudili slovenske zgodovinske dežele, ki bodo na podlagi Slovenske pravde povezane v Zedinjene ljudovlade Slovenije (ZLS).

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo ljudovlade Slovenije!
Revizija celotnega lastninjenja družbenega premoženja, od leta 1990 do danes in njegova vrnitev pravim lastnikom. (klikni za več...)']DEMOS-ova vlada (Peterletova vlada), ki je leta 1991 izvedla osamosvojitev Republike Slovenije, ni naredila osnovnega – bilance stanja družbenega premoženja, ki je bilo last državljanov in državljank Republike Slovenije. To premoženje se je nahajalo v Sloveniji, v vseh republikah in pokrajinah nekdanje SFR Jugoslavije in tudi v tujini. Tudi naslednje vlade niso naredile tega osnovnega popisa premoženja, kar jasno kaže, da gre pri tem projektu za sodelovanje tako parlamentarne »desnice«, kakor tudi »levice«.

Ker bilanca stanja družbenega premoženja ni bila narejena, so nastopile »ugodne« okoliščine za odtujevanje le-tega in njegovo protipravno odtujitev – privatizacijo. Tudi pri tem so sodelovali akterji, ki so pripadali obema umetno ustvarjenima političnima poloma, katerih voditelji so vsi izšli iz nekdanje Zveze komunistov Slovenije.

Posledice takšnega negospodarnega in protidržavnega ravnanja so vidne še danes, saj je bila večina nekdaj družbenega premoženja razprodana po nižjih cenah od realne tržne vrednosti, veliko podjetij pa je bilo zaradi tega celo načrtno uničenih. Posledično so bile prizadete in oškodovane cele družine in na sto tisoče državljank in državljanov. Gre za največje kriminalno početje, ki so ga v veliki večini omogočili politično nastavljeni direktorji in managerji, v sodelovanju s parlamentarnimi političnimi strankami vseh barv in »prepričanj«.

Izvedli bomo revizijo celotnega lastninjenja družbenega premoženja, od leta 1990 do danes, vsi, ki so zlorabili svoj položaj in politične povezave, bodo premoženje vrnili pravim lastnikom in za svoje početje kazensko odgovarjali. Kazniva dejanja iz tega naslova ne bodo nikoli zastarala in se bodo prenesla tudi na njihove dediče in »obdarjence«.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo pravično gospodarstvo!
Politična lustracija odgovornih za današnje stanje v vseh vejah oblasti – zakonodajni, izvršilni in sodni. (klikni za več...)']Poslanci vseh sklicev Državnega zbora RS (zakonodajna veja oblasti) in ministri vseh vlad Republike Slovenije (izvršilna veja oblasti), od osamosvojitve leta 1991 do danes, so odgovorni za današnje družbeno in ekonomsko stanje v Republiki Sloveniji. V tem obdobju sta ti dve veji oblasti vzpostavili pogoje za načrtno prevaro, goljufijo in krajo nekdanjega družbenega premoženja. Družbeno premoženje, ki je v prejšnjem sistemu predstavljalo skupno premoženje vseh državljanov in državljank, je zgolj ena izmed vrst premoženja, poleg zasebnega in državnega.

Zakonodajna in izvršilna veja oblasti (poslanci DZ RS in ministri vlad RS) sta to skupno premoženje brez soglasja ali pooblastila lastnikov (državljanov in državljank) preoblikovali v zasebno lastnino, manjši del pa v državno lastnino. Pri tem se je nedvomno okoristila manjša skupina privilegirancev (tajkuni), velika večina državljanov in državljank pa je bila obenem oškodovana, prevarana in okradena.

Vsi dosedanji ministri in predsedniki vlad RS so odgovorni tudi zaradi veleizdaje v zvezi z nesporno slovenskim ozemljem na južni meji s Hrvaško. Nobena izmed vlad RS namreč ni zagotovila osnovnega – suverenosti države na zemljiščih, ki so last Sklada kmetijskih zemljišč RS (npr. ob reki Dragonji). Enako velja za vse predsednike Republike Slovenije od osamosvojitve do danes.

Tretja veja oblasti – sodniki, so tudi v veliki večini nasledniki sodnega sistema prejšnjega sistema, mlajši sodniki pa so imeli mentorje v sodnikih iz prejšnjega totalitarnega sistema. Posledice tega so vidne v krivosodju, kajti sedanjega sodnega sistema nikakor ni moč imenovati pravosodje. Resnica in pravica sta namreč na zadnjem mestu, na prvem mestu pa so krivični in namensko sprejeti nepopolni, luknjasti zakoni, ki omogočajo velikim kriminalcem, da niso nikoli krivi in obsojeni. Sodišča po pravilu obsojajo male kršitelje zakonov, prave kriminalce, ki so odtujili na milijone evrov, pa oprostijo zaradi procesnih napak, pomanjkanja dokazov za namerno goljufijo in podobnih pravnih ovinkov.

Zaradi vsega naštetega je nujno potrebna politična lustracija za vse tri veje oblasti. Vsi vpleteni morajo za svoje protidržavno in protiljudsko delovanje odgovarjati tako, da se jim trajno odvzame možnost javnega političnega odločanja in delovanja, nastalo škodo pa morajo vsaj delno poravnati z razlastitvijo in s prisilnim družbeno koristnim delom, kar bo urejal Zakon o lustraciji.

Zedinimo se in skupaj kaznujmo tiste, ki so sprli narod in uničili gospodarstvo!
Odprava evra in posledično ponovna uvedba lastne slovenske valute. Rešitev javnega dolga Republike Slovenije. (klikni za več...)']Republika Slovenija je na monetarnem področju vključena v evropsko monetarno unijo, kar pomeni, da se je v celoti odrekla suverenosti na področju valute oziroma denarja. Državljani Slovenije niso nikdar dali soglasja za vstop v evropsko monetarno unijo, pač pa je to storila parlamentarna politika. Ta je bila pri tem spet enotna in se ni delila na »levico« in »desnico«, tako kot pri vseh ključnih področjih izgube državne suverenosti (obrambi, zunanji politiki, gospodarstvu itd.).

V evropsko monetarno unijo niso vstopile številne uspešne finančno suverene države, kot so Velika Britanija, Švedska, Danska, Švica, Češka, Poljska in druge, skupno 61 % oziroma 28 evropskih držav. Slovenija potrebuje lastno monetarno politiko, ki bo izhajala iz nacionalnega interesa naše države. V primerjavi s Poljsko, Češko, Veliko Britanijo, Dansko in Švedsko je razvidno, da tem državam lastna monetarna politika predvsem koristi in nikakor ne škoduje.

Po odpravi evra bomo v Republiki Sloveniji znova uvedli lastno nacionalno valuto, njeno ime pa bo izbralo slovensko ljudstvo na referendumu.

Zunanji dolg Slovenije bomo pravno preverili vse od nastanka. Nelegalnih in oderuških pogodb ne priznavamo. Vse nerazumne pogoje v pogodbah je treba kriminalizirati in izdati mednarodne tiralice za vsemi domačimi in tujimi podpisniki. Dokler revizije ne bodo opravljene, bomo objavili moratorij odplačevanja in zaustavili odtekanje denarja v tujino.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo finančno in gospodarsko suverenost Slovenije!
Zagotovitev 100 % samooskrbe državljanov Republike Slovenije s hrano in prepoved vseh kemičnih substanc v kmetijstvu, ki uničujejo zdravje državljanov ter bivalno okolje. (klikni za več...)']O resnično svobodnih ljudeh je moč govoriti šele tedaj, ko imajo na razpolago dovolj kakovostne zdrave hrane, pridelane v lastni državi. Današnje stanje na področju prehrane v Sloveniji je zelo slabo, saj smo skoraj povsem odvisni od uvoza hrane iz tujine. Trenutno Slovenija zaradi kmetijske politike EU pridela zgolj 30-40% hrane za lastne potrebe, kar je nedopustno. V primeru večjih mednarodnih, pa tudi znotraj državnih konfliktov, je moč pričakovati hude težave pri oskrbi s hrano, kar lahko privede celo do velikega števila smrtnih žrtev in popolne destabilizacije družbe. Zato je cilj 100 % samooskrbe državljanov s kakovostno zdravo hrano nujen in prednosten.

100% samooskrba s hrano pomeni, da tisto hrano, ki je zaradi podnebnih razmer v Sloveniji ni moč pridelati, blagovno zamenjamo z viški doma pridelane hrane. Pomembne so predvsem slovenske avtohtone vrste sadja in zelenjave, enako pa velja tudi za živinorejo. Država bo na področju prehrane posebej določila ključne stebre (npr. sadjarstvo, čebelarstvo, pridelava ajde, vinogradništvo, pridelava vseh vrst konoplje, oljarstvo (bučno in oljčno olje), perutninarstvo, reja drobnice, itd.), za katere bo posebej skrbela.

V današnjem kmetijstvu prevladujejo kemična umetna gnojila in škropiva, ki uničujejo kakovost zemlje in kakovost hrane, ter posledično povzročajo ogromne stroške zdravstveni blagajni. Gre za načrtno zastrupljanje ljudi in bivalnega okolja, s čimer je potrebno takoj prenehati.

Slovenska hrana mora biti zdrava in visokokakovostna, ter v prvi vrsti namenjena državljanom in državljankam Slovenije, po za nas primernih – dostopnih cenah.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo prehransko samostojnost Slovenije ter dostopno zdravo hrano!
Utrditev zdravih domačih življenjskih vzorcev in sožitje z naravo ter vzpostavitev zdrave države, javne uprave, zdravstva in gospodarstva, kjer bosta v ospredju tako zdravje državljanov, kot tudi zdravje okolja (ekosistema), v katerem živimo. (klikni za več...)']Človek se nikoli ne sme postavljati nad naravo, saj je tudi sam le del nje. Naši predniki so se tega nekoč zelo dobro zavedali in so v sožitju z naravo tudi živeli. Naša želja je, da se kot posamezniki in skupnost čim bolj vrnemo k tovrstnemu sožitju. Zdravo naravo in naše bivalno okolje moramo aktivno zaščititi, ter zapustiti tudi svojim otrokom in vnukom. To velja za zemljo, gozdove, polja, njive, gore, jame, vasi in mesta, za našo vodo in zrak, živali in rastline. Človek nima pravice zgolj izrabljati narave in zemeljskih danosti, temveč je dolžan zanje tudi vzorno skrbeti.

Vse javne službe in javna uprava zgolj služijo ljudem, in jim v nobenem primeru niso nadrejene ali celo ovira v njihovem življenju. Kdor tega ne razume ali ne upošteva, ne more biti zaposlen v javnih službah in javni upravi.

Uveljavili bomo javno odgovornost ljudi na vseh položajih v javni upravi in gospodarskih družbah. Za vsakršno zlorabo bodo pristojni morali odgovarjati državljanom in državljankam. Zloraba položaja sodi med najhujša kazniva dejanja, kaznovana z dolgoletno zaporno kaznijo in trajno prepovedjo zaposlitve v podobnih službah. V ta namen bomo vzpostavili dosledno transparentnost poslovanja javnih institucij in organov, ter ustrezne nadzorne inštitucije. Sedanje stanje na tem področju je nedopustno in nevzdržno.

Enako kot za javne službe velja tudi za gospodarske družbe, ki niso v zasebni lasti. Njihova osnovna naloga ni ustvarjanje dobička, temveč predstavljajo servis državljanom, pri tem pa morajo upoštevati zakonitosti uspešnega poslovanja. Zloraba položaja sodi tudi v tem primeru med najhujša kazniva dejanja, kaznovana z dolgoletno zaporno kaznijo in trajno prepovedjo zaposlitve v podobnih službah.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo zdravo in uspešno družbeno skupnost!
Vzpostavitev delovanja socialne države, ki bo pravično skrbela za socialno ogrožene množice državljanov in jim zagotavljala pogoje za življenje, napredek, razvoj ter pokoj. (klikni za več...)']Ena izmed osnovnih nalog države je, pomagati razporediti dobrine tako, da imajo vsi državljani in državljanke možnost dostojnega preživetja. Vračilo prejete denarne socialne pomoči po smrti upravičenca s strani njegovih dedičev pomeni dobesedno sovražno in rasistično politiko do Slovencev. Noben pogoj o vračanju socialne pomoči, o katerem govori politična diktatura, ni sprejemljiv. Tuji državljani, ki koristijo iste pravice in imajo imetje v tujini, nimajo skrbi z vrnitvijo prejete denarne socialne pomoči. To postavlja ljudi, živeče v Sloveniji, v povsem neenakopraven, diskriminiran in socialno slabši položaj. Tak ukrep države razumemo kot sistematično rasistično protislovensko politiko po meri tujcev. Ukinitev vračila denarne socialne pomoči in kateregakoli drugega socialnega prejemka s strani socialno ogroženih ljudi državi, je prva dolžnost vsakogar na oblasti.

Država se mora zavezati, da bo našla ali ustvarila zaposlitev brezposelnemu državljanu v skladu z njegovimi potenciali v doglednem času, oziroma jim mora v posebnih podjetjih preko javnih del omogočiti nabiranje delovnih izkušenj ter novih strokovnih kompetenc (strokovni tečaji, znanje tujih jezikov, ipd.). Aktivna vloga države mora biti pri zagotovitvi delovnih mest v prvi vrsti lastnih državljanov in državljank. Nedopustno je, da imamo okrog 100.000 lastnih brezposelnih, istočasno pa je pri nas zaposlenih celo nekaj več tujcev.

Javno šolstvo mora biti brezplačno in zasnovano na uporabnih znanjih ter na vzgoji svobodnih ozaveščenih državljanov. Izšolanim ljudem je država dolžna zagotoviti delovna mesta, ne pa, da najboljši in najsposobnejši zapuščajo svojo domovino in odhajajo na delo v tujino. Namesto njih prihajajo k nam tujci, ki nimajo enakega znanja, zato je treba s takšno protislovensko prakso takoj prenehati.

Brezplačno zdravstvo je eden izmed stebrov socialne varnosti, ki socialno ogroženemu sloju naše slovenske skupnosti sistemsko varuje življenja in kakovost življenja. Čakalne dobe katerim smo danes priča so povsem razvrednotile javno dostopnost do zdravstvenih storitev. Ni vprašanje kje in kako dolge so čakalne vrste, v zdravstvu mora biti izraz čakalna vrsta alarm, saj gre za igranje z življenji. Končati in kaznovati je treba nedodeljevanje koncesij, kjer niso plačane provizije, z izgovori, da so zdravstvene kapacitete zadostne medtem, ko imamo strašanske čakalne vrste.

Plače (tudi minimalna), ter pokojnine, morajo zagotavljati ljudem dostojno življenje, ne pa životarjenja značilnega za sužnje.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo pravično socialno skupnost!
Vzpostavitev pravne države, v kateri bodo veljali Ustava in zakoni, ki bodo napisani v dobrobit državljanom in ne zgolj v njihovo omejevanje. (klikni za več...)']Vzpostavili bomo svobodno družbo in pravno državo, v kateri se ljudstvo ne bo balo mafije, politikov, kapitalistov in drugih oblastnikov. Temu bi morali biti namenjeni zakoni že sedaj, a se zdi, da veljajo predvsem za navadne ljudi brez položaja in zvez. To je nevzdržno!

Danes imamo v Sloveniji več kot 18.000 zakonov in predpisov. To pomeni kar trikrat več kot leta 1991, ko smo se osamosvojili. Tolikšna količina predpisov je povsem nesmiselna in nesprejemljiva, saj ga ni državljana ali državljanke, ki bi te zakone in predpise poznal in se jih posledično tudi držal. Več kot očitno je, da so napisani zgolj in samo za omejevanje državljanov, kar je nesprejemljivo.

Zakonodaja mora biti napisana izključno v dobrobit državljanov in državljank, kar pomeni, da je potreben minimalističen pristop. Poenostaviti in napisati jo je treba tako, da bo razumljiva ljudem. Dosledno je treba vpeljati načelo sorazmernosti kazni glede na dohodek in glede na težo storjenega dejanja. Zakone naj sprejema tudi ljudstvo na referendumih (npr. dvakrat letno), pred odločanjem pa je potrebna kakovostna informativna in izobraževalna kampanja, tako da bodo imeli ljudje možnost glasovati za dobre rešitve.

Slovenski pravni sistem mora temeljiti na Slovenski pravdi, znani tudi kot stara pravda. Pojem pravda vsebuje tako resnico, kot tudi pravico ter pravdni postopek. Danes v našem pravnem sistemu pravica in resnica največkrat nista pomembni, kar je povsem nesprejemljivo.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo pravično družbo!
Vzpostavitev družbe svobodnih ljudi s koreninami v preteklosti, z rastjo v sedanjosti in z vero v dobro prihodnost, katere poslanstvo bo po vsemu svetu predstavljati kulturne dosežke slovenskih avtorjev in slovenskega naroda. (klikni za več...)']Z uresničitvijo zgornjih 11. točk programa, bo na več nivojih vzpostavljena Slovenska ljudovlada – družba svobodnih ljudi z visoko zavestjo, prepoznavno istovetnostjo in duhovno razvitostjo. Poleg vseh materialnih ukrepov je treba ljudi, še posebej mladino, sistemsko vzgajati v svobodne in odgovorne ljudi, ki znajo skrbeti sami zase.

Zdrav odnos do lastne istovetnosti zahteva, da smo Slovenci ponosni na svoje poreklo in da poznamo svojo zgodovino in kulturo. Moramo ceniti in samozavestno razvijati svojo kulturo miroljubnega, delovnega in veselega naroda, ki dobronamerno, na enakopravnih temeljih sodeluje z vsemi narodi in državami sveta.

Najvišje institucije v Sloveniji so dopustile popolnoma nesprejemljivo razlago v zvezi z našim izvorom in zgodovino. Posledično je to pripeljalo do tega, da smo obravnavani kot nezgodovinski narod, kar ne ustreza dejstvom, zato je treba s to protislovensko prakso nemudoma prenehati.

Država naj podpira slovensko kulturo v Sloveniji, ter pri slovenskih zamejcih, ki jih tuje oblasti načrtno zanemarjajo in povsod po svetu. Kultura naj krepi in utrjuje našo lastno narodno istovetnost, v korist ljudstva, da stopi skupaj, da ima visoko zavest, ki ne dovoli zlorab na svoj račun.

Nujne vrline, ki jih je treba še bolj uveljaviti v Sloveniji so: znanje, ki preraste v modrost, iskrenost, ki je zagotovilo poštenosti, razumevanje, ki nam daje človeškost, samozavest, ki nam daje pogum, ter vztrajnost, trdoživa trmasta volja, ki nas pripravi do garanja za boljši jutri in doseganje ciljev. Poiščimo skupne cilje slovenskega ljudstva, da nam bo dobro živeti danes, in da bo dobro našim bodočim rodovom. Umetnost ni samo umetniško izražanje, umetnost je tudi sposobnost sožitja med ljudmi in z naravo.

V svobodni družbi, bo poslanstvo slovenske države in slovenskega naroda, predstavitev naših vrednot in dosežkov tako lastnemu ljudstvu, kakor tudi ostali Evropi ter celotnemu svetu.

Zedinimo se in skupaj vzpostavimo trdno povezano skupnost svobodnih ljudi!

Postani del ljudovlade, pridruži se ZSi, z nami sooblikuj in dopolnjuj naš program ter našo skupno prihodnost. Spremenimo to državo v krono naše slovenske skupnosti, da ne bo ostala to, kar je danes: vzvod tujih oblasti v škodo naše skupnosti.

Svet Zedinjene Slovenije
Matija Blatnik


Opombe:
[1] Ljudovlada je izviren starodaven slovenski izraz za to, kar s tujko imenujemo republika in demokracija. Med grško in rimsko demokracijo ali sodobno republiko in ljudovlado pa so tudi razlike, saj prvi dve ne vključujeta vseh starodavnih pravic Slovenske pravde in Slovenske ljudovlade, katere je slovenski narod zahteval že v kmečkih uporih (kramolah) v začetku novega veka in tudi med NOB, a jih še do danes ni dobil.

[2] Slovenija in NATO, elektronski vir: http://nato.gov.si/slo/ [dostop 10. 10. 2016]

[3] Varda je izvorna slovenska beseda, ki pomeni stražo. V sosednjih in svetovnih jezikih se je razvila v novejšo besedo garda. Ponosni na slovensko miroljubno izročilo imenujmo naše obrambne sile Slovenska narodna varda, ker je namenjena narodni obrambi in ohranjanju miru, medtem ko je vojska namenjena vojskovanju in vojni.

[4] Suvereni posamezniki tvorijo suvereno skupnost – slovensko ljudstvo, le to pa ima pravico pooblastiti izvoljene predstavnike, da delujejo v njihovo korist oziroma jim služijo.

[5] Kramola je institut stare Slovenske pravde, in pomeni upor ter odstavitev predhodno izvoljenega predstavnika ljudstva, ker je kršil njegovo zaupanje. Točnejša definicija se glasi: Kramola je naravna in s tem starodavna ter neodtujljiva pravica ljudstva do upora zoper vladarja in oblast, ki zlorabi svoj položaj ter od ljudstva podeljene pravice in dolžnosti.
IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2022 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane