Čas je da narod odloča v lastni državi
in skupaj uvedemo LJUDOVLADO.
Maribor

STATUT

Na podlagi Zakona o političnih strankah (Ur. l. RS št. 100/05) so ustanoviteljice in ustanovitelji GIBANJA ZEDINJENA SLOVENIJA (ZSi) na ustanovni Veči v Celju sprejeli naslednji:

S T A T U T
Gibanja Zedinjena Slovenija

Uvod

Gibanje Zedinjena Slovenija (v nadaljevanju ZSi) je združenje državljank in državljanov Republike Slovenije, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu ZSi, z namenom združitve, osvoboditve in razvoja slovenskega naroda in državljanov RS.

Želimo živeti v uspešni in pravični družbi ter državi slovenskega naroda, v kateri državljanke in državljane družita temeljna solidarnost in odgovornost do prihodnjih rodov.

Poslanstvo GIBANJA ZEDINJENA SLOVENIJA (ZSi) je svobodna, ljudovladna, pravna, pravična, družbeno odgovorna, solidarna, kulturna, zdrava in gospodarsko uspešna Slovenija.

To bo ZSi dosegla s ponovno uveljavitvijo vrednot v slovenski družbi. Ena izmed žlahtnih vrednot, za katere se zavzema gibanje, je odločno nasprotovanje suženjstvu v vseh možnih oblikah, v prvi vrsti proti gospodarsko-ekonomskemu suženjstvu, prav tako pa tudi proti sistemskim zlorabam, med katere štejemo vse neupravičene privilegije posameznikov, saj le ti pomenijo zlorabo družbenega sistema in s tem posredno pridobitev sužnjelastniške rente na račun naroda. Gibanje se zavzema za spodbujanje ustvarjalnosti, marljivosti, potrpežljivosti, delavnosti ter odgovornosti.

Nič manj pomembni najplemenitejši vrednoti sta poštenost in iskreno prizadevanje za ohranitev slovenskega narodnega izročila. To izročilo je zasnovano na tesni povezanosti z naravo, resnični medčloveški solidarnosti in izvirni ljudski ter družbeni organiziranosti – ljudovladi, kar samo po sebi predstavlja izredne vrednote in temelj za preživetje naše civilizacije in družbe. Tudi varovanje in ohranitev čiste okolice oziroma narave imata pomembno mesto v politiki gibanja.

Ozaveščenost Slovencev o slovenskem kulturnem, duhovnem, političnem ter ustvarjalnem izročilu je premajhna, kar vodi v propad naroda. Eden izmed ciljev je ozaveščanje in gojenje zdravega narodnega ponosa ter podpora raziskavam o izvoru, vrednotah in kulturi slovenskega naroda, ki bodo obudile čast in slavo Slovencev ter nam vrnile naše mesto v družbi svobodnih in enakopravnih narodov planeta Zemlja in Vesolja.

Med naloge gibanja sodi obuditev in oživitev Stare pravde, ki je odlično delovala v Slovenski družbi tisoče let. Stara pravda je ena izmed osnov družbenega sistema Slovenske ljudovlade in temelji na treh ključnih vrednotah – resnici, vesti in pravičnosti.

I. Ime, znak, območje delovanja in status

1. člen
(Ime stranke)

Ime stranke je Gibanje Zedinjena Slovenija.

2. člen
(Skrajšano ime)

Skrajšano ime je Zedinjena Slovenija.

3. člen
(Kratica imena)

Kratica imena je ZSi.

4. člen
(Znak)

Znak gibanja sestavlja slika izvirne podobe Knežjega kamna, na katerega je postavljena lipova veja s tremi lipovimi listi in tremi lipovimi cvetovi. Knežji kamen in lipova veja oba predstavljata zgodovinski znamenji slovenskega naroda in tisočletne slovenske državnosti ter izvirne Slovenske ljudovlade. Desno od obeh zgodovinskih znamenj so upodobljene črke iz kratice stranke – ZSi. Zgornji del črk je nebeško modre barve (Pantone 306C/RGB:01-182-227), spodnji del pa zelene barve (Pantone 362C/RGB:89-171-60). Pod kratico je z enako nebeško modro barvo (Pantone 306C/RGB:01-182-227) in v fontu, ki je bil izdelan po naročilu, napisano ime: Zedinjena Slovenija.
5. člen
(Prapor)

Prapor ZSi je sinjemodre podlage, na kateri je v sredini znak ZSi – Knežji kamen na lipovem listu, napis Zedinjena Slovenija pa se v polkrogu nahaja nad znakom.

6. člen
(Žig)


Žig ZSi je okrogel, s premerom 3 centimetre. Sredi žiga je znak ZSi – Knežji kamen na lipovem listu. Okrog znaka je napis Gibanje Zedinjena Slovenija, pod njim pa je navedena vrsta organa oziroma območna organizacija. Žig lahko ima tudi svojo številko, ki označuje uporabnika, sedež ali organ ZSi.
7. člen
(Področje delovanja)

ZSi deluje na celotnem območju Slovenije, v skladu s cilji, opredeljenimi v programu. Slovenci v zamejstvu in izseljenstvu lahko ustanavljajo podružnice ZSi v drugih državah.

8. člen
(Sedež)

Sedež ZSi je v Mariboru.

9. člen
(Pravni status)

ZSi ima kot politična organizacija status pravne osebe.

II. Članstvo

10. člen
(Pogoji za članstvo)

(1) Član oziroma članica (v nadaljevanju: član) ZSi lahko postane vsak polnoleten državljan ali državljanka (v nadaljevanju: državljan) Republike Slovenije, ki sprejema program in statut ZSi in katerega, na podlagi podpisane Pristopnice, sprejme v članstvo lokalni odbor ZSi, kjer ima pristopnik oziroma pristopnica (v nadaljevanju: pristopnik) najbližje stalno ali začasno prebivališče. Članstvo nastopi z vpisom v register članic in članov, ki se vodi na sedežu ZSi.
(2) Če v bližini, kjer ima pristopnik stalno ali začasno prebivališče lokalni odbor ni ustanovljen, ga sprejme v članstvo Svet ZSi.

11. člen
(Pristopnica)

(1) Pristopnica je pisna izjava o pristopu k članstvu ZSi, ki jo mora pristopnik lastnoročno podpisati, poslati na sedež ZSi ali izročiti predsedniku lokalnega odbora oziroma Svetu ZSi. S podpisom Pristopnice se član obveže, da nikoli ne bo zagovarjal in podpiral izključujočih, totalitarnih ideologij, kot so: fašizem, nacizem, komunizem, prostozidarstvo, satanizem, klerikalizem, globalizem ter drugih protislovenskih gibanj, temveč jim bo aktivno nasprotoval.

(2) Izvirniki Pristopnic se hranijo v arhivu ZSi. Kopije Pristopnic lahko hranijo pristojni lokalni odbori.
(3) Člani ZSi imajo članske izkaznice, v kolikor članska izkaznica ni izdana, se članstvo izkazuje z žigom overjene kopije Pristopnice.

12. člen
(Kdo ne more biti član)

(1) Član ZSi ne more biti član druge politične stranke.
(2) Oseba, ki je kršila zakon in bila posledično pravnomočno obsojena, razen kadar gre za primer moralno-etičnega ali domoljubnega dejanja in obsodbo brez zanesljivih dokazov.
(3) Oseba, ki je sovražna slovenskemu narodu ali nelojalna Republiki Sloveniji.(4) Organi ZSi lahko v petnajstih (15.) dneh po prejemu pristopne izjave zavrnejo vpis v seznam članic in članov, če dotedanje delo, javno nastopanje ali drugo javno ravnanje podpisnice ali podpisnika Pristopnice očitno nasprotuje ciljem in programskim prizadevanjem ZSi.
Na odločitev organov ZSi je možna pritožba v roku petnajst (15) dni, ki jo obravnava Svet ZSi na prvi naslednji seji. Odločitev Sveta ZSi je dokončna.

13. člen
(Pravice članov)

Člani ZSi imajo naslednje pravice:
a) da sooblikujejo in uresničujejo program in politiko ZSi,
b) da volijo in so voljeni v organe ZSi,
c) da so obveščeni o delu ZSi in da od organov ZSi dobijo odgovore na postavljena vprašanja,
č) da kandidirajo za uvrstitev na kandidatne liste ZSi za volitve v predstavniška telesa,
d) da v svojem življenjskem in delovnem okolju dejavno sodelujejo in razvijajo politični čut v smislu programskih ciljev ZSi,
e) da prispevajo pojezdo za ZSi.

14. člen
(Dolžnosti članov)

Člani ZSi imajo naslednje dolžnosti:
a) da vzdržujejo dobre medsebojne odnose,
b) da spoštujejo pravila ljudovladnega sožitja,
c) da zagotavljajo enotnost ZSi ter se izogibajo dejanj, ki bi lahko imela škodljive posledice za ZSi,
č) da aktivno nasprotujejo totalitarnim ideologijam in protislovenskim gibanjem,
d) da vestno, odgovorno in dosledno izpolnjujejo zaupane jim naloge,
e) da se v predvolilnem obdobju posvetijo ZSi po svojih najboljših zmožnostih.

15. člen
(Kraj uveljavljanja pravic in dolžnosti)


Član ZSi uveljavlja svoje pravice in izvršuje dolžnosti v organizaciji ZSi, na območju, ki je najbližje njegovemu stalnemu ali začasnemu prebivališču, ter v zvezah in drugih organizacijah ZSi.

16. člen
(Prenehanje članstva)

(1) Članstvo v ZSi preneha:
a) s smrtjo,
b) z izstopom,
c) z izključitvijo.
(2) Člana ZSi se izključi:
a) kadar bistveno krši statut ZSi,
b) kadar deluje v nasprotju s programom ZSi,
c) kadar grobo krši dolžnosti iz tega statuta,
č) kadar s svojim delom, javnim nastopanjem ali drugim ravnanjem ZSi povzroči politično, moralno ali materialno škodo,
d) če postane član druge politične stranke, ki je registrirana v Republiki Sloveniji ali kandidira na njenih listah na volitvah v predstavniška telesa.
(3) Predlog za izključitev iz ZSi lahko poda vsak član ali organ ZSi. Predlog za izključitev mora biti podan pisno in obrazložen.
(4) Člana lahko suspendira Predsedstvo ZSi, o njegovi izključitvi pa odloči Disciplinski odbor v disciplinskem postopku. Na sklep o izključitvi ima izključeni član v osmih dneh pravico do pritožbe na Svet ZSi, ki o tem odloči dokončno.

III. Organiziranost

17. člen
(Ravni delovanja)

(1) ZSi deluje organizirano na državni ter lokalni ravni, v lokalnih samoupravnih skupnostih in volilnih enotah.
(2) Svet ZSi lahko odloči, da ima gibanje tudi podmladek in seniorsko organizacijo. Obe organizaciji sta v svojem delovanju avtonomni, vendar ne smeta delovati v nasprotju s tem statutom in političnim programom ZSi.(3) Če Svet ZSi odloči, da ima ZSi tudi podmladek in seniorsko organizacijo, so vse članice in člani ZSi, ki še niso dopolnili trideset (30) let, avtomatično tudi članice in člani podmladka ZSi, vse članice in člani ZSi, ki so dopolnili šestdeset (60) let, pa avtomatično tudi članice in člani seniorske organizacije, razen v primeru, ko članica oziroma član ZSi poda pisno izjavo, da se članstvu v podmladku oziroma seniorski organizaciji odpoveduje.

18. člen
(Zveze ZSi)

(1) Člani ZSi se lahko organizirajo v zveze v okviru ZSi. Zveze imajo lahko svoja pravila, katerih določila ne smejo biti v nasprotju s programom ZSi.
(2) Zveze dosegajo svoje programske in politične cilje z delovanjem in vplivom znotraj strankine organizacijske strukture.

IV. Organi ZSi

19.člen
(Organi ZSi)


(1) Organi ZSi so:
a) Lokalni odbori,
b) Zbor članov,
c) Veča,
č) Predsedstvo,
d) Predsednik,
e) Sopredsednik,
f) Svet,
g) Nadzorni odbor,
h) Disciplinski odbor.
(2) Izvoljeni in imenovani članice in člani organov ZSi so odgovorni članicam in članom ZSi ter organom, ki so jih izvolili ali imenovali.
(3) Izvoljeni in imenovani članice in člani organov ZSi so se dolžni udeleževati vseh dejavnosti ZSi, ki so organizirane z namenom internega izobraževanja, izpopolnjevanja ter usposabljanja.

20. člen
(Lokalni odbor)


(1) Lokalni odbor je organ lokalne organizacije ZSi, ki na svojem območju deluje samostojno v okviru programa in sprejete politike ZSi. Je odgovorni nosilec izvajanja politike ZSi na območju lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote.
(2) Lokalni odbor ima najmanj 3 odbornike.
(3) Lokalni odbor se ustanovi na podlagi veljavnega sklepa Sveta ZSi. Svet ZSi na svoji seji, s sklepom odloča o ustanovitvi, pripojitvi ali ukinitvi lokalnega odbora.
(4) Odločitve in politične akcije, ki presegajo lokalni pomen, morajo lokalni odbori uskladiti s Predsedstvom ali Predsednikom ZSi in ne smejo v nobenem primeru biti v nasprotju s političnimi usmeritvami gibanja kot celote.

21. člen
(Sestava lokalnega odbora)

(1) Odbornike lokalnega odbora izvolijo člani na Zboru članov (Zbor).(2) Poleg odbornikov se na Zboru članov izvolita še dva blagajniška nadzornika, v kolikor je na Zboru prisotnih dovolj članov.
(3) Mandat članov lokalnega odbora traja do naslednje volilne Veče ZSi.

22. člen
(Volitve lokalnega odbora)


(1) Volitve lokalnega odbora se izvedejo na Zboru članov lokalnega odbora, če je na Zboru prisotnih najmanj 25 odstotkov članov.
(2) Zbor članov postane sklepčen pol ure po začetku zasedanja, če je prisotnih vsaj 10 odstotkov članov.
(3) Volitve v lokalni odbor so javne, tajne pa so le v primeru, če tako zahteva najmanj 10 odstotkov prisotnih članov Zbora.
(4) Volitve izvede volilna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Navzoči udeleženci Zbora jih izvolijo izmed sebe. Člani volilne komisije ne morejo biti kandidati na volitvah v lokalni odbor.
(5) Izvoljeni so tisti kandidati, ki prejmejo največ glasov.

23. člen
(Volitve predsednika, sopredsednika in tajnika lokalnega odbora)

Lokalni odborniki na Zboru, z večino glasov, izvolijo predsednika, sopredsednika in tajnika.

24. člen
(Naloge lokalnega odbora)

Lokalni odbor ima naslednje naloge:
(a) skrbi za povečanje članstva,
(b) sprejema in izvaja program delovanja lokalnega odbora, ki upošteva politična, gospodarska in druga vprašanja v lokalni samoupravni skupnosti, ali volilni enoti,
c) deluje v skladu s programskimi načeli ZSi in se usklajuje s Predsedstvom ZSi,
d) skrbi za reden potek dela na svojem območju,
e) sodeluje pri določanju kandidatov na volitvah ter v volilni kampanji,
f) imenuje stalna in začasna delovna telesa za proučevanje posameznih vprašanj iz pristojnosti lokalnega odbora,
g) upravlja druge zadeve po navodilih in soglasju višjih organov ZSi.

25. člen
(Seje lokalnega odbora)

(1) Seje lokalnega odbora sklicuje njegov predsednik, v skladu s programom dela oziroma po potrebi. Sklic seje lahko zahteva tudi Predsedstvo ZSi ali vsaj trije člani lokalnega odbora.
(2) Lokalni odbor sprejema sklepe iz svoje pristojnosti z večino glasov vseh navzočih odbornikov, pri čemer je sklepčnost podana, če je navzočih več kot polovica odbornikov. Za izvrševanje sklepov odbora skrbi in je odgovoren predsednik odbora, ki predstavlja in zastopa odbor v gibanju in navzven.

26. člen
(Zbor članov ZSi)

Zbor članov ZSi je najvišji organ ZSi na območju lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote. Zbor članov sestavljajo vsi njeni člani na območju lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote.

27. člen
(Pristojnosti Zbora članov)

Pristojnosti Zbora članov so:
a) obravnava politične in z njimi povezane zadeve,
b) izvoli lokalni odbor ZSi,
c) obravnava delo lokalnega odbora,
d) potrjuje delo lokalnega odbora,
e) izreka nezaupnico posameznim odbornikom ali lokalnemu odboru v celoti,
f) odloča o drugih tekočih in dolgoročnih vprašanjih na zahtevo višjih organov ZSi,
g) daje mnenja o kandidatih za funkcije v ZSi.

28. člen
(Seje Zbora članov)


Zbor članov se praviloma sestane vsaj enkrat letno. Skliče ga predsednik lokalnega odbora. Zbor članov vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli Zbor članov na predlog predsednika lokalnega odbora.

29. člen
(Sklepčnost Zbora članov)

Zbor članov ZSi odloča sklepčno, če je navzočih najmanj 25 odstotkov članov, pol ure po začetku zasedanja, pa, če je prisotnih vsaj 10 odstotkov članov.Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov.

30. člen
(Izredni Zbor članov)


(1) Izredni Zbor članov lahko skliče pristojni lokalni odbor, 25 odstotkov članov ZSi te lokalne samoupravne skupnosti ali volilne enote in Predsedstvo ZSi.(2) Izredni Zbor članov ima enake pristojnosti in postopa enako kot Zbor članov.

31. člen
(Veča ZSi)


Veča je najvišji organ ZSI. Sestane se praviloma vsako leto. Praviloma vsako četrto leto oziroma v roku treh mesecev po rednih volitvah v Državni zbor je volilna Veča. Sklicuje jo Svet ZSi.

32. člen
(Volitve večnikov)

Svet ZSi določi način volitev in število večnikov ZSi.

33. člen
(Glasovalna pravica)

(1) Na Večah ZSi imajo glasovalno pravico vsi večniki v skladu s sklepom Sveta ZSi, avtomatično pa člani Predsedstva ZSi, predsednik slehernega izmed delujočih Lokalnih odborov ZSi, člani Sveta ZSi, poslanci gibanja v Državnem zboru RS ter svetniki v Državnem svetu RS (V nadaljevanju: večniki).(2) Vsak izmed udeležencev Veče iz prejšnjega odstavka ima en glas.

34. člen
(Naloge Veče)

(1) Veča ZSi ima naslednje naloge:
a) sprejema temeljni program ZSi in druge glavne programske dokumente,
b) potrdi finančno poslovanje ZSi med dvema Večama,
c) sprejema Statut ZSi ter vse njegove spremembe in dopolnitve razen spremembe naslova sedeža ZSi in nebistvenih popravkov znaka ZSi,
d) obravnava in ocenjuje delo stranke in njenih organov v obdobju med Večama,
e) odloča o potrditvi sklepa Sveta ZSi glede nasledstva gibanja v primeru spojitve z drugo stranko ali pripojitve k drugi stranki,
f) razrešuje in voli naslednje organe ZSi:
- Predsedstvo ZSi,
- Nadzorni odbor,
- Disciplinski odbor.
(2) Veča na začetku zasedanja sprejme poslovnik o svojem delu.
(3) Veča je sklepčna, če je na zasedanju prisotnih vsaj dve tretjini večnikov. Po
preteku pol ure je Veča sklepčna, če je prisotnih več kot polovica večnikov.

35. člen
(Potek zasedanja Veče in volitve)

(1) Delo Veče vodi delovno predsedstvo, ki je sestavljeno iz treh (3.) članov: predsednika, člana in zapisnikarja. Delovno predsedstvo, na predlog Sveta ZSi izvolijo večniki na začetku zasedanje Veče.
(2) Veča izmed večnikov izvoli dva (2) overitelja zapisnika.
(3) Volitve na Veči vodi Volilni odbor, ki ga na predlog delovnega predsedstva Veče izvolijo večniki izmed sebe na začetku zasedanja. Volilni odbor ima predsednika ter najmanj dva člana in skrbi za pravilnost glasovanja.
(4) Kandidiranje v organe stranke, ki jih volijo večniki na Veči, se izvede v predhodnem postopku, ki ga določi in vodi Svet ZSi. V kolikor ni dovolj evidentiranih kandidatov v predhodnem postopku, ki ga vodi Svet ZSi, delovno predsedstvo Veče dopusti evidentiranje kandidatov v organe stranke na sami volilni Veči.
(5) Veča sprejme svoje odločitve z večino glasov navzočih večnikov, razen v primerih, ki jih določa ta statut. Ne glede na to, lahko Veča na samem zasedanju sklene, da se odločitev sprejme z dvotretjinsko večino večnikov.
(6) Dvotretjinska večina večnikov se zahteva takrat, kadar Veča odloča o:
a) sprejemu novega ali spremembah starega statuta ZSi,
b) spojitvi, pripojitvi, razdružitvi ali prenehanju stranke ZSi.
(7) Volitve Predsedstva ali Predsednika gibanja se izvedejo s tajnim glasovanjem, razen, če večniki soglašajo, da so volitve javne. Vse ostale odločitve sprejemajo večniki z javnim glasovanjem.
(8) Kandidatne liste za volitve v posamezni organ morajo imeti najmanj toliko kandidatov, kot je zahtevano število članov organa.
(9) Mandatna doba vseh izvoljenih organov traja največ štiri leta oziroma do volilne Veče.

36. člen
(Izredna Veča ZSi)


Na predlog Sveta ZSi, ki je bil izglasovan z dvotretjinsko večino članov ali najmanj ene tretjine delujočih lokalnih odborov, se skliče Izredna Veča ZSi, ki obravnava problematiko, za katero je bila sklicana.

37. člen
(Vodenje ZSi)

(1) ZSi vodi Predsedstvo ZSi.
(2) Predsedstvo je sestavljeno iz treh enakovrednih članov, ki skupaj vodijo stranko. To so predsednik ZSi, sopredsednik ZSi in predsednik Sveta ZSi.
(3) Predsedstvo sprejema svoje odločitve načeloma soglasno. Izjemoma lahko Predsedstvo sprejme svojo odločitev na podlagi preglasovanja, o čemer mora obvestiti Svet ZSi.

38. člen
(Naloge Predsedstva)

Predsedstvo ZSi ima naslednje naloge:
a) vodi in zastopa ZSi,
b) sklicuje in vodi seje,
c) izvaja politiko in sklepe Veče in Sveta,
d) določa tekočo politiko in s tem v zvezi sprejema ustrezne odločitve,
e) organizira in izvaja aktivnosti ZSi,
f) obravnava pobude, predloge in mnenja lokalnih odborov ter Zborov članov, o njih zavzema stališča in o tem obvešča pobudnike,
g) podpisuje akte, ki jih sprejme,
h) sprejme spremembo naslova sedeža ZSi,
i) spreminja nebistvene elemente znaka ZSi,
j) opravlja druge naloge po pooblastilu Veče ali Sveta,
k) v skladu z zakonom ustanavlja podjetja, glasila, revije, zbirke ter druge publikacije in se ukvarja s političnim marketingom,
l) odloča o porabi finančnih sredstev,
m) sprejema letni finančni načrt in zaključni račun ZSi,
n) ima pravico sklicati Izredni zbor na lokalni ravni,
o) ureja vprašanja nasledstva v primeru spojitve, pripojitve ali razdružitve ZSi k drugi stranki,
p) ureja premoženjskopravna razmerja v primeru izbrisa stranke iz registra,
r) določi glavnega tajnika ZSi in njegove operativne zadolžitve,
s) po potrebi določi predstavnika za stike z javnostjo.

39. člen
(Predsednik)

Predsednik ZSi koordinira dejavnost Predsedstva ZSi in v javnosti ter v pravnem prometu zastopa ZSi.

40. člen
(Sopredsednik)

V primeru odsotnosti ali daljše zadržanosti, po pooblastilu predsednika, njegove zadolžitve opravlja sopredsednik/ca.

41. člen
(Svet ZSi)

Svet ZSi je najvišji organ ZSi med dvema Večama.

42. člen
(Sestava Sveta ZSi)

(1) Svet ZSi sestavljajo:
a) predsednik Sveta ZSi,
b) dva (2) sopredsednika Sveta ZSi,
c) člani Predsedstva ZSi,
č) predsedniki lokalnih odborov,
d) vodja poslanske skupine ZSi.
(2) Člani Sveta ZSi izmed sebe izvolijo dva (2) sopredsednika.
(3) Člani Sveta ZSi imajo glasovalno pravico. Vsak član lahko odda en glas.
43. člen
(Naloge Sveta)

(1) Naloge Sveta ZSi so naslednje:
a) sprejema tekoče dopolnitve programa ZSi in pripadajoče programske dokumente,
b) vodi predvolilne postopke v primerih iz tega statuta,
c) določa politične usmeritve za delo gibanja med dvema Večama,
d) ustanavlja komisije in odbore ZSi,
e) obravnava politično stanje v Republiki Sloveniji,
f) spremlja delo Predsedstva ZSi,
g) sodeluje pri oblikovanju programskih in statutarnih dokumentov,
h) sprejema obvezno razlago določil aktov iz prejšnje točke,
i) opozarja na morebitne nedoslednosti pri uresničevanju programskih in statutarnihdoločil,
j) na drugi stopnji odloča v pritožbenem postopku glede odločitev Disciplinskega odbora,
k) potrjuje poslovnike o delu organov.

44. člen
(Seje Sveta)

(1) Seje Sveta sklicuje predsednik Sveta po potrebi. V odsotnosti predsednika Sveta sklicuje seje starejši izmed dveh sopredsednikov Sveta.
(2) Seja Sveta je sklepčna, če je prisotnih večina članov Sveta.
(3) Na seje Sveta se po potrebi vabijo tudi člani stalnih komisij in odborov ZSi, ki nimajo glasovalne pravice.
(4) Svet ZSi ima možnost korespondenčne seje.

45. člen
(Komisije in odbori)

Komisije in odbori ZSi so lahko stalni ali občasni ter jih ustanavlja Svet ZSi.
Predsednika komisije ali odbora imenuje Svet ZSi.

46. člen
(Delovanje komisij in odborov)

(1) Okvir in osnovo delovanja stalnih in začasnih komisij ter odborov predstavljata Statut in Program ZSi.
(2) Komisije in nadzorni odbori so praviloma sestavljeni iz treh ali več članov, ki jih izvoli Svet ZSi. Odloča se z večino glasov na seji prisotnih članov. Komisije in nadzorni odbori se sestajajo po potrebi. Seje sklicuje predsednik.
(3) Komisije in odbori v strokovnem smislu spremljajo vsa glavna področja javnega udejstvovanja ZSi.
(4) Komisije in odbori lahko sprejemajo in objavljajo svoja stališča, ki jih posredujejo organom ZSi, javnosti pa le po predhodnem soglasju Predsedstva ZSi.

47. člen
(Nadzorni odbor)

(1) Za nadzor finančnega in materialnega poslovanja ZSi je zadolžen 3 članski Nadzorni odbor, ki ga izvoli Veča ZSi. Člani Nadzornega odbora izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika.
(2) Naloge Nadzornega odbora so:
a) spremlja in nadzoruje finančno ter materialno poslovanje ZSi na vseh njegovih nivojih in ima pravico vpogleda v stanje na transakcijskih računih vseh organov ZSi.
b) poroča Predsedstvu in Svetu ZSi o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno, ko Svet sprejema finančni načrt in zaključni račun.
c) poroča o svojih ugotovitvah Veči ZSi.
(3) Predstavniki Nadzornega odbora so praviloma vabljeni na vse seje organov ZSi.

48. člen
(Disciplinski odbor)

(1) ZSi ima tričlanski Disciplinski odbor, ki ga izvoli Veča ZSi.
(2) Člani Disciplinskega odbora izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika.
(3) Disciplinski odbor odloča z večino glasov na seji prisotnih članov.
(4) Disciplinski odbor se sestaja po potrebi. Seje sklicuje predsednik Disciplinskega odbora.
(5) Disciplinski odbor ima možnost korespondenčne seje.

49.člen
(Naloge Disciplinskega odbora)

(1) Disciplinski odbor odloča o spornih vprašanjih v zvezi s članstvom v ZSi, ter izreka disciplinske ukrepe proti članom.
(2) Disciplinske kršitve, ukrepe in postopek za njihovo izrekanje določa disciplinski pravilnik, ki ga sprejme Svet ZSi.

50. člen
(Glavni tajnik)

(1) Glavnega tajnika imenuje in razreši Predsedstvo ZSi.
(2) Naloge glavnega tajnika so:
a) opravlja vsa administrativna opravila, ki jih določi Predsedstvo,
b) vodi tajništvo in odloča o administrativnih, personalnih in drugih zadevah v
okviru tajništva,c) po pooblastilu Predsedstva zastopa stranko v administrativnih zadevah,
d) skrbi za pravočasno pripravo gradiv, ki jih obravnavajo organi stranke,
e) skrbi za uresničevanje sklepov Predsedstva, ki zadevajo organiziranost in delovanje stranke,
f) spremlja tekoče finančno poslovanje,
g) pripravi polletno in letno finančno poročilo o poslovanju,
h) v roku preda z zakonom določena letna in volilna poslovna poročila
ustreznim javnim ustanovam in samoupravnim lokalnim skupnostim:
-letno poslovno poročilo stranke se preda AJPES in DURS, najkasneje do 31. sušca,
-poslovno poročilo o volilni ali referendumski kampanji, se preda Računskemu sodišču in Državnemu zboru, najkasneje v 15 dneh po zaprtju računa za volilno kampanjo,
- poslovno poročilo o volilni kampanji za lokalne volitve, se preda Računskemu sodišču in predstavniškemu organu lokalne skupnosti, v 15 dneh po zaprtju računa za volilno kampanjo,
i) opravlja plačevanje stroškov poslovanja,
j) opravlja vso potrebno korespondenco,
k) skrbi za arhiv.
(3) Ob povečanem obsegu poslovanja, na predlog glavnega tajnika, lahko Predsedstvo zagotovi administrativno pomoč.
(4) Glavni tajnik je odgovoren za zakonitost finančnega delovanja stranke z vsem svojim premoženjem.

V. Kandidiranje na volitvah

51. člen
(Pravila za kandidiranje)

(1) Pravila za kandidiranje na državnih, lokalnih in drugih volitvah določi Svet ZSi, na predlog Predsedstva ZSi in v skladu z veljavno zakonodajo.(2) Pravila iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo na kandidaturo za parlamentarne volitve, volitve predsednika oziroma predsednice države, lokalne volitve, in volitve v Evropski parlament, morajo obema spoloma zagotavljati enake možnosti za udeležbo na kandidatnih listah.(3) Svet ZSi zagotavlja obema spoloma enake možnosti tako, da ne diskriminira med izbiro kandidatov na podlagi spola. Svet ZSi si mora prizadevati za uravnoteženo zastopanost spolov pri sestavi kandidatnih list za volitve iz prejšnjega odstavka.

VI. Poslanska skupina

52. člen
(Poslanska skupina ZSi)

(1) Poslanci ZSi, izvoljeni v Državni zbor RS, ter Državni svetniki ZSi, izvoljeni v Državni svet, ustanovijo enotno poslansko skupino ZSi.
(2) Poslanci in Državni svetniki izvolijo na predlog Predsedstva ZSi izmed sebe vodjo poslanske skupine.

53. člen
(Naloge poslanske skupine)

Pri predhodnem obravnavanju vprašanj, ki so na dnevnem redu v Državnem zboru in Državnem svetu, sprejemajo člani poslanske skupine ZSi ustrezne sklepe in smernice.

54. člen
(Združljivost funkcij)

Poslanci so lahko izvoljeni v vse organe ZSi, razen v Nadzorni odbor.

VII. Financiranje ZSi

55. člen
(Viri sredstev)

ZSi zagotavlja materialna in finančna sredstva za svoje delovanje iz:
a) državnega proračuna,
b) iz proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti
c) iz pojezde ali deleža dohodnine svojih članov in daril posameznikov, nečlanov,
d) deleža v znesku 10% od osnovnega prejemka posameznika člana ZSi, kadar ta opravlja javne politične funkcije zakonodajne in izvršilne veje oblasti v Republiki Sloveniji,
e) iz drugih zakonitih virov.

VIII. Sodelovanje ZSi z drugimi organizacijami

56. člen
(Splošno)

(1) ZSi sodeluje s podobnimi političnimi organizacijami doma in po svetu.(2) ZSi lahko sklepa sporazume in koalicije z drugimi strankami, o čemer odloča Svet ZSi na predlog Predsedstva ZSi.

IX. Izdajateljska in ustanoviteljska dejavnost ZSi

57. člen
(Splošno)

(1) ZSi izdaja redne in izredne publikacije, knjige, informacijsko gradivo in podobno.
(2) ZSi je lahko ustanovitelj organizacij, ki podpirajo uresničevanje njenega programa.

X. Odličja ZSi

58. člen
(Splošno)

(1) ZSi podeljuje svojim zaslužnim članom in drugim, za njeno dejavnost zaslužnim osebam, odličja in priznanja.
(2) Vrsto odličij, način podeljevanja in kriterije določa Svet ZSi.

XI. Prehodne in končne določbe

59. člen
(Poslovniki)


Delo vseh organov ZSi praviloma urejajo poslovniki.

60. člen
(Nadomestne volitve)

Če član organa ZSi iz kateregakoli vzroka preneha opravljati svojo funkcijo pred iztekom mandata, izvoli novega člana Svet ZSi.

61. člen
(Ustanovna Veča)


Za ugotovitev sklepčnosti ustanovne Veče se uporablja določba 29. člena statuta, ki določa sklepčnost zbora članov ZSi.

62. člen
(Veljavnost Statuta)

Statut prične veljati s potrditvijo na Veči.

V Mariboru, 10. 10. 2016

Zedinjena Slovenija
predsednik,
Andrej Šiško

Povezava do Statuta ZSi v pdf obliki
IMAŠ ZANIMIVO IDEJO?Predlagaj
Postani član Zedinjene SlovenijeVčlani se
BledPtujPohorjeIzola
Zedinjena Slovenija
Miklavška ulica 26
2000 Maribor
Republika Slovenija
G: 070 409 993
e-pošta: info@zedinjenaslovenija.si
© 2022 Zedinjena Slovenija, Vse pravice pridržane