Volilni program Gibanja Zedinjena Slovenija (ZSi) za delo v Državnem zboru 2018-2022

Skupni cilj točk našega volilnega programa je utrditev zdravih življenjskih vzorcev in sožitje z naravo, kjer bodo v ospredju zdravje državljanov in zdravo okolje v katerem živimo ter vzpostavitev družbe svobodnih ljudi s koreninami v preteklosti, z rastjo v sedanjosti in z vero v dobro prihodnost, katere poslanstvo bo po vsemu svetu predstavljati kulturne in znanstvene dosežke slovenskih avtorjev in slovenskega naroda.

1. Vrnitev nam vsem ukradenega skupnega zasebnega premoženja (družbeno premoženje). (klikni za več...)

Najpomembnejše je vzpostaviti sistem, ki bo onemogočal krajo, odvračal od kraje, ter kaznoval krajo. Po vzpostavitvi takšnega sistema je nujno pregledati zadeve za nazaj in kaznovati odgovorne za vso nastalo škodo, obenem pa vrniti maksimalno možno vsoto ukradenega premoženja. Pri tem gre za revizijo lastninjenja, roke hrambe arhivov, ukinitev zastaranja, ukinitev imunitet, za stečajne postopke, za način kaznovanja in sojenja, gre tudi za sodelovanje držav, kjer so davčne oaze. Davčna oaza, ki z nami ne bo delila podatkov, bo kaznovana tako, da iz Slovenije v takšno državo ne bo možno nakazati denarja. Mehanizme za zavarovanje našega skupnega imetja bomo dograjevali, dokler naš cilj, ki je ustavitev kraje in vrnitev ukradenega premoženja, ne bo dosežen.

Izraz skupno zasebno premoženje uporabljamo, ker je to ustavna kategorija nekdanje ustave. S tem označujemo lastnino, ki se je prenesla v današnji sistem v katerem so jo brez soglasja ljudstva preimenovali v državno. Občine in država spreminjajo družbeno premoženje (naše skupno zasebno premoženje) v občinsko ali državno last, potem pa se obnašajo kot da to ne bi bila več naša skupna last. Pri ravnanju z našim skupnim premoženjem je treba vključiti ljudsko voljo, ki je danes skoraj do popolnosti izključena, neupoštevana in namerno prezrta. Tudi to bo del ljudovlade.

Slovenija bo v desetih letih vzcvetela v blagostanju, a le, če takoj zaustavimo ropanje družbe in brezvestno izkoriščanje delavcev. Odgovornost do ljudi, ki so prigarali ukradeno premoženje, žrtvovali zdravje in trpeli za naš boljši jutri, nam moralno nalaga, da vrnemo vse ukradeno premoženje, tako državno kot družbeno. Vprašanje je, koliko ga je še možno izslediti in povrniti, a če se tega ne lotimo, bo to zelo napačen znak za prihodnje rodove naših potomcev med katerim se bodo našli novi tatovi. V naši skupni zavesti ne sme ostati spomin, da se kraja izplača. To je nesprejemljivo in bi duhovno škodilo naši skupnosti na dolgi rok, saj v takšnem vrednostnem okolju nikoli in z nobenim ukrepom ne bi mogli ustaviti ali preprečiti nadaljnjih kraj oziroma ponovnega pojavljanja kraj. Naša dolžnost je vrniti ukradeno premoženje pravim lastnikom, kar smo mi vsi in naši potomci. Za uspešno bodočo slovensko družbo morajo biti ta dejstva jasna slehernemu človeku v Sloveniji.

Proces vrnitve ukradenega premoženja bo potekal sočasno v več korakih. Vzpostavili bomo sistem, ki bo preprečeval kraje, vrnil ukradeno premoženje, storilce pa dosledno in brezkompromisno kaznoval. Osebno okoriščanje in ropanje ter uničevanje premoženja ljudstva bo uvrščeno med najhujša kazniva dejanja z najvišjimi kaznimi.

Prvi korak: Pridobitev podatkov
Uveljavili bomo naslednje ukrepe:

 • Obvezno splošno hrambo podatkov o plačilih do 20 let za vse zneske nad 1.000 €, ter do 40 let za plačila katerih seštevek letnih istovrstnih transakcij znese nad 10.000 €.
 • Podaljšali bomo rok hrambe na 40 let za vse arhive podjetij v stečaju in likvidaciji.
 • Sklenili bomo meddržavno pogodbo o redni medsebojni izmenjavi podatkov o premoženju (finančnem in fizičnem) za naše državljane in vse ljudi, ki so zaposleni ali so bili kdaj zaposleni v naši državi, z vsemi državami sveta, najprej pa z državami iz seznama držav, kjer je visoko tveganje za korupcijo, pranje denarja in financiranje terorizma. Sporazumi bodo vsebovali določbo, v skladu s katero bo država pogodbenica na podlagi pravnomočne sodbe lahko zaplenila in zamrznila premoženje obsojenca, ter nam ga vrnila. Državo pogodbenico bomo za učinkovitost pri tem stimulirali s pogodbeno nagrado v dogovorjenem odstotku ali pavšalno nagrado za zaplenjeno premoženje.
 • Naredili bomo revizijo lastninjenja, prodaj in propada podjetij od leta 1990 do danes.

Drugi korak: Raziskava dogodkov
Vzpostavitev posebne, samostojne, učinkovite kriminalistične policije, ki se bo ukvarjala samo z gospodarskim kriminalom in oškodovanjem države oziroma ljudstva. Uveljavili bomo:

 • Preiskovanje v katerega bodo vključeni strokovnjaki iz kriminalističnega, finančnega, revizijskega, pravnega in informacijskega področja.
 • Sestavo preiskovalnih ekip, v katerih bodo člani, ki do sedaj niso bili na pomembnih položajih, in niso sodelovali v sistemskem ne-preiskovanju ropanja ljudstva.
 • Načelo obratnega dokaznega sredstva za ljudi v preiskovalnem postopku, in sicer za vse premoženje, ki poleg stalnega prebivališča znese več kot 000 € v seštevku vrednosti imetja.
 • Učinkovito Računsko sodišče, urad za preprečevanje korupcije in protikorupcijsko komisijo z reorganizacijo, novimi konkretnimi pristojnostmi in medsebojno navzkrižno revizijo.
 • Nove pristojnosti bodo uvedle tudi odgovornost teh služb, ki si ne bodo mogle privoščiti medlega neučinkovitega delovanja.

Tretji korak: Ustanovitev sodišča stare pravde za učinkovito sojenje kriminalcem
Vsa sodišča, vključno z Ustavnim sodiščem v Sloveniji delujejo po sistemu političnega kupčkanja. Ukrepi so nujni, učinek mora biti hiter, sprememba pa ne sme biti v rokah sodstva, ki je s svojim več kot 25 letnim delovanjem dokazalo, da jim ni mar za ljudstvo, pravičnost, objektivnost in kar je res. Več o tem v nadaljevanju v osmi točki našega programa.

Poleg sodišča stare pravde bomo vpeljali vrsto brezkompromisnih korakov za učinkovito sojenje kriminalcem:

 • Ukinili bomo vsa zastaranja in vse imunitete, za kazniva dejanja s hudimi posledicami, pa jih bomo razveljavili tudi za nazaj. To je v splošnem javnem interesu. Sklicevanje na imuniteto je le drug izraz za zlorabo zakonodaje, obstoj zastaranja pa zgolj omogoča, da sodišče ne opravi svojega dela do konca.
 • Ukinili bomo kakršnokoli možnost zavrženja pristnih dokazov na sodiščih, ker ima kar je res prednost pred zasebnostjo. V primeru zločina se noben udeleženec oziroma preiskovanec nima pravice sklicevati na zasebnost ali molk v imenu zaščite lastne koristi.
 • Uveljavili bomo nepopustljivo, rigorozno in strogo zakonodajo glede gospodarskega kriminala.
 • Uvedli bomo zakonodajo po kateri nobena pravna in fizična oseba iz držav, ki s Slovenijo ne bodo sodelovale pri preganjanju kriminala, ne bo mogla postati lastnik podjetja ali nepremičnine v Sloveniji.
 • Na novo bomo definirali stečajni postopek in vlogo stečajnega upravitelja. Ne bo več mogoče, da bi se stečajni upravitelji okoriščali.
 • Ukinili bomo možnost samovolje sodnika, da razpravo zapre za javnost. Če bo po posebnem postopku ugotovljeno, da je treba razpravo zapreti za javnost, bo kljub temu pod omejeno prisego molčečnosti v razpravi prisostvoval del ljudstva, ki bo v primeru samovolje sodnika imelo pravico prekiniti razpravo in sodnika izločiti iz zadeve. Zadevo bo potem prevzel drug sodnik ali sodišče stare pravde, ki ga bomo ustanovili vzporedno sedanjemu sodnemu sistemu.
 • Vse odločitve, odredbe ali sodbe sodišč o gospodarskem kriminalu bo v zadnji fazi prevzelo sodišče stare pravde. Sodniki, ki jih ni postavilo ljudstvo, ne morejo po zakonih, ki jih ni izglasovalo ljudstvo, izrekati sodb v imenu ljudstva.

Ocenjujemo, da bomo v dveh letih v Slovenijo uspeli vrniti vsaj okrog 30 milijard od 50-75 milijard denarja, ki se nahaja na računih v tujini. Vrnjen denar bomo razdelili na tri enake dele po 10 milijard. Od tega bo 10 milijard pripadlo neposredno državljanom in državljankam, vsak državljan bo dobil približno 5.000 evrov (tisti, ki so sodelovali v načrtnem ropu in razprodaji našega premoženja tega ne bodo deležni), 10 milijard bomo investirali v skupno ljudsko lastništvo podjetij ter tako odprli prepotrebna nova delovna mesta, 10 milijard pa namenili v poseben sklad za podporo slovenskemu gospodarstvu.

2. Omejitev obdavčevanja in draginje za razbremenitev družin in gospodinjstev. (klikni za več...)

Po stari pravdi ne more nihče zahtevati od nas davka od tistega, kar potrebujemo za lastno preživetje. Gre za sistematično srednjeveško obdavčevanje ljudstva, ki v osnovi postaja revno, najrevnejši pa ta davek čutijo še najbolj, ko izgubljajo svoje dostojanstvo, kadar prosijo za pomoč pri plačilu položnic. Razbremenitev bomo širili tudi v smer neprofitnosti vseh javnih storitev.

Omejitev obdavčevanja in draginje bo prineslo omejitev in zmanjšanje revščine družin. Država obdavčuje ljudstvu osnovne življenjske potrebe, denar pa potem nerazumno troši za luksuzne in potratne namene kot so ambasade, članarine v prestižnih mednarodnih organizacijah, potratni parlament RS, zgrešene investicije (npr. TEŠ 6, 2. TIR), potratni parlament EU, potratni NATO, potratno obnašanje v zdravstvu in drugod. Takšna praksa je nepoštena in nepravična, poleg tega nas z visokimi fiksnimi stroški življenja psihološko silijo v brezobzirno tekmovalnost in pohlep namesto v povezanost, sodelovanje in solidarnost.

 

Čas je za ukinitev vsiljenega davčnega sistema in redefinicijo davkov tako, da ne bodo več davili siromašnega ljudstva in ljudi spravljali v revščino. Čas je za finančno osvoboditev. Eden izmed prvih korakov in eden najpomembnejših ciljev ZSi v Državnem zboru bo finančna razbremenitev ljudstva in gospodinjstev.

 

Naša pravica je, da nam država ne postavlja finančnih ovir pri dostopu do osnovnih stvari, ki jih potrebujemo za normalno preživetje. Naša pravica je, da ukinemo nepravične davke.

 

Prevetritev celotnega davčnega sistema, da ne bomo financirali potratnosti države iz sredstev, ki jih ljudje nujno potrebujemo za normalno preživetje. To je edina pot do postopne vzpostavitve ravnovesja med ljudstvom in razsipno oblastjo.

Zmanjšali ali ukinili bomo:

 • obdavčitev naših prebivališč (nepremičnin v katerih prebivamo),
 • dolge vrste glob, ki so namenjene le odiranju ljudi,
 • nemoralne in nepoštene takse s katerimi nam omejujejo dostopnost do pritožb v postopkih z občino ali državo.

Odločno nasprotujemo uvedbi nepremičninskega davka. Tovrstna obdavčitev bi ljudem postavila novo dodatno in težko premagljivo finančno oviro do ureditve prebivališča.

 

Neprofitno elektrogospodarstvo in ostale javne storitve

 • Pri dobavi elektrike se ne sme kovati dobičkov. Nastali dobički bodo konec leta upoštevani pri vseh strankah sorazmerno, v obliki dobropisa. To pomeni neposredno nižje plačilo za elektriko in preprečitev pohlepne delitve dobička v vodstvih dobaviteljev elektrike na račun finančno oziroma socialno ogroženih ljudi.
 • Podoben princip bomo razširili na vse javne storitve za gospodinjstva.

 

Ekološko proizvedena trajna poceni elektrika in energetska samozadostnost

 • Podprli bomo projekte, ki razvijajo modele majhnih hišnih elektrarn in manjših krajevnih/vaških elektrarn po standardu ekološke neoporečnosti ter na podlagi obnovljivih virov. Gre za različne projekte plavajočih elektrarn na rekah, strešna polja malih vetrnic, polja sončnih celic na parkiriščih, izrabo geotermalne energije, itd., ki so praviloma nepodprti, ker ne omogočajo energetske odvisnosti ljudi in držav od globalnih ali domačih lobijev.
 • Poleg energetske svobode je naš glavni namen zmanjšati stroške življenja, tako v mestih kot v vaseh in odročnih krajih, ter obrniti razvoj naše civilizacije v trajne ekološke rešitve. Poraba elektrike je ekološka, če je tudi pridelava ekološka. Naj postanejo potrebe po megalomanskih projektih kot je TEŠ 6 preteklost in spomin na norost preteklih časov.
 • Pri razvoju gospodarstva v tej smeri bomo naše rešitve uspešno tržili tudi v sosednjih državah in po svetu, kar bo povzročilo živahno gospodarsko gibanje in nove zaposlitve.
 • Ekologija oziroma varovanje narave bo upoštevana kot pomemben dejavnik pri vsaki naši odločitvi.

3. Razbremenitev ter zagon gospodarstva, razvoj malega gospodarstva, družinskih podjetij in kmetij ter posledično zmanjšanje brezposelnosti in ohranitev obdelane domače zemlje (klikni za več...)

Prvi cilj je razbremenitev vseh plač. Temu sledi prepotrebno odpiranje novih delovnih mest prek podpore zdravega dela gospodarstva in ustanavljanja družbenih podjetij. Pomembna je tudi plačilna disciplina, ki omogoča stabilnost poslovanja. Naš cilj je blagostanje družbe in naroda, ne pa nesramno in pohlepno bogastvo posameznikov.

Poceni izobražena delovna sila ne more biti paradigma konkurenčnosti Slovenije. Na tem se je žal več kot 25 let gradilo in učilo na ekonomskih fakultetah. Ti izobraženi in nečloveški profesorji so glavni krivec za bedno stanje, saj so tako svetovali vladam in tako učili generacije ekonomistov, ki nimajo drugih idej kot tlačenje zaposlenih. Zavedamo se, da so ti profesorji ščitili sistem privilegijev in da je bila njihova strokovnost v spregi s politiki, zlorabljena v škodo države in ljudstva. Takšnih strokovnjakov ne potrebujemo, ker so del škodljivega sistema, del problema in ne del rešitve. Ni vse zlato, kar se sveti in niso vsi strokovnjaki z dobrimi nameni.

Razbremenitev plač

Po stari pravdi nas nima nihče pravice obdavčiti za sredstva, ki jih potrebujemo za sebe. Za osnovni obstoj pravičnosti v naši družbi bomo spremenili način obdavčevanja plač in posledično povečali minimalne plače.

 

Razbremenitev gospodarstva

Država se ne sme z davki zažirati v kapital, ki je potreben za obrat delovnega procesa in ne sme z nepotrebno birokracijo povzročati stroškov. Preučili bomo vse dajatve podjetij in postopke, nato pa ukinili vse nesmiselne dajatve in postopke z državo.

 

Ustanovitev sklada za brezobrestno kreditiranje podjetij

V prvi točki smo napovedali, da bo šlo vsaj 10 milijard vrnjenega premoženja v sklad za brezobrestno kreditiranje podjetij, k temu bomo dodali sedanje nepovratne subvencije države za gospodarstvo, ki jih bomo ukinili. Kredit bo imel le nizke fiksne stroške in nobenih rastočih stroškov. Glede na naravo posla bo možen enoletni začetni odlog vračanja brezobrestnega kredita. S tem letno rastočim skladom bomo podpirali vsako leto bolj pospešen razvoj zdravega gospodarstva. Obresti namreč dušijo podjetnike in odpiranje novih delovnih mest v zasebnem delu gospodarstva.

 

Ustanovitev sklada za ustanavljanje družbenih podjetij

V prvi točki smo napovedali tudi, da bo šlo vsaj 10 milijard vrnjenega premoženja v sklad za ustanavljanje oziroma nakup ali ustanovitev naših novih družbenih podjetij. Ob tem bomo vsa sedanja državna in nova družbena podjetja postavili pod redno naključno – nepredvidljivo navzkrižno kontrolo in revizijo, da ne bo moglo prihajati do nekaznovanih zlorab položajev v podjetjih v naši skupni lasti. Podjetja v naši skupni lasti bodo namenjena delovnim mestom na najbolj ogroženih območjih Slovenije, vendar na podlagi dobrih poslovnih modelov, ki bodo zagotavljali konkurenčnost in preživetje podjetij brez državne pomoči, zaposlenim pa vsaj primerljive, če ne boljše plače kot v zasebnem gospodarstvu.

 

Plačilna disciplina

Uveljavili bomo plačilno disciplino, kjer bo država postala svetel zgled rednega plačevanja in kratkih plačilnih rokov. Z rednimi in tekočimi plačili iz države bomo vzpostavili pogoje za večjo plačilno disciplino. Največja podjetja bodo prva za državo padla pod rigorozni sistem plačilne discipline. Plačilno disciplino bomo postopoma zakonsko širili po velikosti podjetij navzdol, do kapitalsko najmanj močnih podjetij, ki jim bo v primerjavi z državo in velikimi podjetji ostalo največ svobode pri dogovoru rokov plačila.

Manipulacije zavlačevanja plačil prek počasnosti sodišč in tožb, bodo strogo kaznovane.

Zavedati se moramo zlorabe položaja kapitalske moči velikih podjetij, ki izsiljujejo in z enim poslom lahko uničijo manjše podjetje oziroma upniku onemogočijo dostop do pravice zaradi stroškov in časa za tožbo, obenem pa mu onemogočijo sodni pregon zaradi pomanjkanja sredstev. Sistemsko podprti krivici je treba narediti konec.

 

Strateške panoge slovenskega gospodarstva

V slovenskem gospodarstvu prepoznavamo naslednje strateške panoge:

 • sonaravno kmetijstvo (čebelarstvo, sadjarstvo, konoplja, zeliščarstvo),
 • gozdarstvo in lesna industrija,
 • turizem,
 • promet (Slovenija je tudi pomorska država),
 • energetika,
 • živilsko predelovalna industrija,
 • visoka tehnološka industrija,
 • in vse gospodarske panoge ter dobre poslovne ideje, ki ne bodo uničevale ali zastrupljale našega naravnega okolja.

Izumiteljski inštitut

V sodelovanju s slovenskimi univerzami bomo vzpostavili izumiteljski inštitut v podporo razvoja inovacijskih zamisli za praktično uporabo v gospodarstvu. Gre za skupni interes čistejših proizvodnih postopkov in kakovosti ter uporabnosti izdelkov. Po praktičnih potrebah se bo izumiteljski inštitut povezal tudi z univerzami v tujini.

4. Suverena mednarodna drža Slovenije in STOP migrantom. (klikni za več...)

Potrebujemo vzdržno priselitveno politiko, ne pa odprta vrata za vse. Povezovali se bomo z vojaško nevtralnimi državami in z višegrajskimi državami. Gospodarsko se bomo povezovali z vsemi velikimi državami. Ne bomo sprejeli niti enega migranta iz kvot, ekonomsko imigracijo za socialno podporo bomo zaustavili.

Zagotavljamo vam pokončno suvereno držo do EU in v vseh mednarodnih odnosih. Kadar bo potrebno, bomo jasno predstavili kaj od nas zahteva EU in zakaj takšnih zahtev ne bomo upoštevali. Z vsemi sredstvi in zmožnostmi se bomo na vseh nivojih uprli izsiljevanju EU oziroma drugim mednarodnim lobijem.

 • Zastopamo suvereno stališče Slovenije glede imigrantskih kvot. Migrantov ne bomo sprejemali, saj takšno početje neposredno spodbuja izseljevanje mladih Slovencev, Slovenijo preoblikuje v nekulturno multikulturno globalizirano družbo, ki krči življenjski prostor slovenskemu narodu. Vse to je v direktnem nasprotju z že obstoječo ustavo Republike Slovenije.
 • Zaostrili bomo pogoje za pridobitev slovenskega državljanstva, saj je od tega odvisna vsa naša socialna politika in naš obstanek. Več kot 4% tujcev v državi zadostuje, da se začne izvajati rodomor nad konstitutivnim narodom neke države.
 • V primeru ponovnega množičnega navala migrantov nikogar ne bomo spustili čez slovensko mejo. Nemčija in druge države EU, ki k sebi vabijo migrante, naj si jih uvažajo z letali in ladjami ali pa preko tretjih držav.
 • Tesnejše sodelovanje z višegrajskimi državami, Rusijo, Kitajsko, ZDA, Indijo, Brazilijo in drugimi državami. Sodelovanja z zahodnimi državami, kot so Italija, Nemčija, Francija, ne bomo zmanjšali, bomo pa strateško zmanjšali gospodarsko odvisnost in s tem politično podrejenost od teh držav.
 • Zunanjo politiko bomo preusmerili v popolno nevtralnost, podobno kot Švica, Islandija, Norveška in druge uspešne države.
 • Odstop od arbitražnega sporazuma s Hrvaško. Razveljavitev vseh pred kratkim na novo sprejetih zakonov povezanih z arbitražno razsodbo o določitvi meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Sicer iz povsem nasprotujočih razlogov, a vendar se strinjamo z Republiko Hrvaško: arbitražne razsodbe ne priznavamo, saj ni skladna z arbitražnim sporazumom. V skladu s Sporazumom o arbitraži se strinjamo z novimi dvostranskimi pogovori o določitvi meje, vendar pa bomo v tem primeru pogajanja začeli na okopih zgodovinskih dejstev in mednarodnih pogodb, ne pa krivično sprejetih političnih odločitev. Dokler ne dobimo vpogleda v tajni memorandum slovenske strani, ki je bil poslan v Haag, štejemo dejstvo tajnosti memoranduma za veleizdajo naše domovine.
 • Notifikacija Avstrijske državne pogodbe (ADP) oziroma Sporazuma o ponovni vzpostavitvi samostojne in demokratične Avstrije. Šele z notifikacijo te pogodbe bo Republika Slovenija postala suverena država tudi v odnosu do sosednje Avstrije. Po podpisu ADP posledično nastopi mednarodna zahteva Slovenije po izpolnjevanju zaveze republike Avstrije iz ADP za postavitev vseh 803 dvojezičnih krajevnih tabel in priznanju staroselskih pravic slovenskega naroda na še vedno okupiranem Koroškem in Štajerskem.
 • Svetovni javnosti bomo predstavili oškodovanje Slovencev skozi zgodovino, skozi stoletja trajajoč rodomor/genocid nad nami, ter aktualno krivičnost do naših ljudi s strani Hrvaške, Italije, Avstrije in Madžarske ter zahodnih velesil.
 • V mednarodni politiki se bomo zavzemali za pravice ljudi in humanost mednarodne svetovne politike. Nerazvitim državam sveta bomo nudili pomoč z znanjem in izkušnjami za gospodarsko in politično osamosvojitev njihovih dežel.
 • V mednarodno politiko bomo vpeljali pojem staroselskih pravic oziroma si prizadevali za sprejem mednarodnega zakonika staroselskih pravic. To je bistveno, če želimo, da se na mnogih področjih krivično sprejete odločitve mednarodne politike omilijo in da se prepreči izginjanje narodov. Prvi moramo biti zainteresirani, saj smo eden redkih staroselskih narodov, ki vendarle ima svojo državo, kljub vsem nezaslišanim krivicam. Z delovanjem za mednarodno sprejetje zakonika staroselskih pravic, bomo pomagali našim še vedno okupiranim zamejskim Slovencem v Furlaniji, Benečiji, Reziji, zgornji Koroški, zgornji Štajerski, Porabju, in Bezjaški Sloveniji. Poleg nas obstaja cela serija primerov, kjer so kršene človekove in staroselske pravice, kot so Makedonci v Grčiji, Baski in Katalonci v Španiji, Korzičani, Baski in Bretonci v Franciji, Kurdi v Turčiji, Tuaregi v Sahari, severno ameriški in južno ameriški Indijanci, Aborigini v Avstraliji in drugi. Danes smo v času, ko bo za staroselske pravice zainteresirana tudi večina zahodno evropskih držav, kar doma v lastni državi.
 • Izstop iz mednarodnih organizacij, ki Sloveniji le škodijo in tratijo denar. Slovenija si ne bo prislužila spoštovanja drugih narodov v mednarodnih odnosih s članstvom v takšnih organizacijah, ampak le z močnimi in argumentiranimi stališči, s katerimi se ne bomo uklonili krivičnim interesom velesil na račun pravičnosti, človekovih in narodnih pravic.

5. Reorganizacija javne in državne uprave z ukinitvijo in združitvijo nepotrebnih agencij, direktoratov in služb. (klikni za več...)

Pri tej točki bomo zasledovali ekonomski učinek, v kolikor ga posamezni organ ima in vsebinski pomen javne storitve, če ga organ ima. Tu bomo delovali na principu zdravega razuma, ekonomike in naravne logike. Glavni cilj je cenejša država in ne zmanjšanje števila delovnih mest.

Prvi ukrep: Temeljita analiza delovanja in koristnosti državnih organov

Ob ukinitvi posameznega organa bomo javnosti predstavili podrobno analizo o dejstvih obstoja in upravičenosti ukinitve posameznega organa. S tem bomo zagotovili, da ne bo prišlo do prenagljenih in škodljivih odločitev. Vsekakor je tisto, kar je dobro in koristno, potrebno obdržati, a obenem zagotoviti zgledno učinkovito poslovanje vsakega organa.

 

Drugi ukrep: Krčenje nekoristnih državnih organov
Brezkompromisno bomo ukinili vse organe, pisarne in projekte, ki ne bodo mogli izkazati svojih javnih storitev in koristi za našo družbo, ki ne bodo znali pojasniti svojega poslanstva oziroma njihovo delovanje ne pomeni pocenitve storitev za ljudstvo ali našo skupno državo. Smo mnenja, da so organi, kot je Zagovornik načela enakosti, sami sebi namen, še posebej, če enakost ni zagotovljena s pravnim in družbenim sistemom in če zagovornik ni na delovnem mestu.

 

Tretji ukrep: Nagrajevanje zaposlenih in odgovornost
V državni upravi bomo spremenili sistem nagrajevanja. Nagrajevanje vseh zaposlenih bo odvisno od zaupanja javnosti v dobro delo državnega organa. Dodatno bo nagrajevanje vodilnih odvisno v pozitivno ali negativno smer od ocene vodilnih s strani podrejenih, ter obratno, del nagrajevanja zaposlenih bo odvisen od ocene vodstva. Predstojnik bo nosil večjo odgovornost za delovanje organa.

 

Četrti ukrep: Korenita sprememba pravil javnega naročanja
Javna naročila bomo naredili preglednejša in učinkovitejša. Dolgotrajnost javnih naročil kliče po visokih cenah, zato bomo postopke javnega naročanja spremenili. Postopek bo prilagojen izbiri različnih metod javnih naročil po naslednjih kategorijah: izdelki, storitve, gradnje, najem, razvoj. Vsaka metoda javnega naročanja bo prilagojena in namenjena pridobitvi nižjih cen. Za večje javne sisteme (zdravstvo, policija, vojska, šolstvo, DARS, itd.) bodo javna naročila izvajana preko centralnega sistema naročanja.

6. Vzpostavitev Slovenske ljudovlade, skupnosti svobodnih ljudi in politično-samoupravne zveze zgodovinskih slovenskih dežel, ki bo ljudstvu vrnila vzvode oblasti, državnemu vodstvu pa dodelila odgovornosti ter sprejem nove ustave na plebiscitu. (klikni za več...)

Za nas je sprejemljivo le to, da ustavo sprejme in spreminja ljudstvo, ter da politiki delujejo izključno v skupno korist. Politiki in vsi na položajih morajo odgovarjati za zlorabo položaja. Država ne more funkcionirati kot podjetje ali korporacija, država mora funkcionirati kot mati narodu, našemu ljudstvu. Veliko ljudi istoveti državo z domovino zato mora biti naš cilj država, ljudovlada, ki skrbi za svoje ljudstvo. Danes mnogi občutimo državo kot okupatorja in izkoriščevalni sistem, ki odira ljudstvo.

Slovenska ljudovlada bo krovna skupnost svobodnih ljudi. Ljudstvu bomo vrnili in na novo razvili vzvode oblasti, državnemu vodstvu pa dodelili odgovornosti. Za spremembo družbenega sistema bo treba sprejeti spremembo slovenske ustave. Zagotavljamo javno obravnavo ustave in usklajevanje sprememb po zdravem razumu in naravni logiki tako, da bomo novo ustavo skupaj, kot ljudstvo, sprejeli na plebiscitu.

 • Ustava je najvišji pisni temelj vsemu pravu in je zato izrednega pomena. Sprejema in spreminja jo lahko le ljudstvo. Danes smo v situaciji, ko ljudstvo ne more vplivati na ustavo, poleg tega so nam nad našo Ustavo vrinili Lizbonsko pogodbo o EU, pogodbo o NATO, ter uredbe in direktive Evropske komisije. Naša ustava, ki je že tako ni sprejelo ljudstvo, je degradirana v nek dokument iz katerega se delajo norca sodniki, politiki in ves svet.
 • Ustava Republike Slovenije je v nasprotju sama s seboj, po zaslugi politike, ki nas načrtno ropa. Ustava v takšnem stanju ne igra nobene vloge, je le kronski dokaz pravne zmede in skorumpiranosti pravnega sistema. Naravni logični prav v tej »džungli« nima več svojega mesta, saj so pogodbe nad ustavo naše države.
 • Samovoljo in pohlep oblasti bomo ukrotili z ustavno določbo, da ljudstvo na neposreden način odloča o davkih.
 • Predložitev zakonov s strani ljudstva bomo zakonsko in ustavno zaščitili. Obravnava takšnih zakonov bo obvezna, sicer bo predsednik državnega zbora po uradni dolžnosti, brez izgovora razrešen.
 • Ukinjeni bodo vsi doživljenjski mandati in drugi privilegiji, pri sodnikih, pri rednih profesorjih in na vseh področjih, kjer obstajajo.
 • Vzpostavili bomo zgodovinske slovenske dežele in z njimi razbili osovraženi centralizem, povečalo se bo notranje delovanje v deželi, poleg tega pa se bo vzpostavila harmonija sodelovanja na deželni ravni. To bo prineslo večjo enotnost slovenskega naroda v naši državi.
 • Vzpostavitev odgovornosti in novih učinkovitih navzkrižnih kontrolnih vzvodov ljudstva nad upravljanjem našega skupnega premoženja.
 • Odpravili bomo krivično zakonodajo in možnosti izigravanja zakonov. Zahtevali in uredili bomo jasnost zakonov, ki se ne bodo več navzkrižno sklicevali na nekaj neobstoječega, kot je: »v kolikor z drugim zakonom ni določeno drugače…«. Zakone bomo naredili razumljive vsakemu povprečno pismenemu Slovencu.
 • Uveljavitev načela, da vsakomur, ki plačuje dohodnino, teče pokojninska doba in odgovornost države za nadzor nad plačevanjem pokojninskih prispevkov. Vzporedna vzpostavitev učinkovitega nadzora nad poslovanjem podjetij in države. Podobno načelo bomo uveljavili tudi na področju zdravstvenega zavarovanja.
 • Vzpostavitev fonda državnih stanovanj po skandinavskem principu, pri čemer bomo uporabili državna stanovanja za naše državljane.
 • Naravna bogastva so naša skupna last. V slovenski stari pravdi in ljudovladi je bilo tako. Kdorkoli je danes po rimskem pravu vele lastnik naravnega bogastva, je le naslednik kraje po rimskem pravu. Okradena pa je naša skupnost. Reke in potoki, izviri voda, ter zrak morajo biti oskrbovani oziroma varovani na ravni države.
 • Številni direktorji v državni upravi so zakonsko odvisni od odnosov z vplivnimi člani v vladajoči stranki Državnega zbora. Posledično niso strokovno odgovorni za svoje naloge ampak prevladuje odgovornost do njihovih političnih botrov. Zakone bomo spremenili tako, da bodo vsi predstojniki odgovarjali za slabo opravljeno delo ljudstvu in predstavnikom ljudstva.
 • Ustavili bomo politiko deložacij ljudi, ki jih država s svojimi davki duši, da nimajo niti za vzdrževanje stanovanja.
 • Ustavili bomo razprodaje imetja na spornih sodnih dražbah.
 • Odločanje na referendumih bomo pocenili. Zakonsko bomo določili termine za referendum, tako čas referenduma ne bo več odvisen od samovolje politikov, ampak bodo vsi referendumi, do časa potrebnega za referendumsko kampanjo, razporejeni v prvi najbližji termin za referendume. Preučili bomo izkušnje in primernost uvedbe digitalizacije referendumov, ter napredne in varne principe uvedli tudi v Sloveniji.
 • Volilna zakonodaja bo doživela resen preobrat. Na nivoju volilnih okrajev, bo možen odpoklic izvoljenih poslancev. Volilni sistem bomo definirali tako, da bodo lobiji in strankarski interesi povsem omejeni. Novo volilno zakonodajo bo ljudstvo sprejelo na referendumu.
 • Ljudovlada ne more delovati v pogojih strahu in brez skupne zavesti. Politični sistem oziroma našo skupno državo bomo zakonsko zaščitili pred zastrtimi oz. tajnimi združbami, ki sejejo manipulacije in strah.
 • V policiji, vojski, obveščevalnih službah in sodstvu bomo postavili pravilo vsaj 90 % deleža etničnih Slovencev, tudi na vodilnih mestih.
 • Policisti bodo svoje redno delo snemali z osebnimi kamerami, vse pritožbe na postopek se bodo reševale in razsojale tudi s pomočjo tako pridobljenega dokaznega gradiva.
 • Zelo bomo omejili »inkasantstvo« policije in mestnih redarjev, ljudstvo pa bo dobilo tudi pravico, da z referendumom ali lokalnim referendumom ukine posamezne vrste glob.
 • Redarjem bomo ukinili policijska pooblastila.
 • Za nasilje, ki ga bo storilec zagovarjal s svojimi navadami, neslovenskimi običaji, neslovensko kulturo ali s svojimi verskimi prepričanji, bomo uvedli najstrožje sankcije z izgonom iz naše domovine, ob morebitni nelegalni vrnitvi in ponovitvi pa uvedli dosmrtno ječo brez izpusta.
 • V statistični popis bomo vrnili narodnostno opredelitev.
 • Preselitveno politiko bomo uredili tako, da se bodo lahko priselili le tisti, ki bodo neposredno koristili naši skupnosti, in v takšnem številu, da priselitev ne bo poslabšala slovenske narodnostne strukture.
 • Vrnili bomo zakonsko zapovedan brezplačni prvi nasvet pri vseh odvetnikih.

7. Prepoved političnega delovanja (lustracija) odgovornih za današnje katastrofalno stanje v vseh vejah oblasti – zakonodajni, izvršilni in sodni, ter kaznovanje odgovornih za plenilsko zakonodajo, saj gre za izdajo naroda in ljudstva ter za rodomor/genocid nad Slovenci. (klikni za več...)

Ob tej točki poudarjamo, da ne gre za lustracijo le nekdanjih komunističnih kadrov, ampak tudi za vse tiste, ki so 27 let sprejemali škodljivo zakonodajo. Edino tak pristop bo naredil učinkovito lustracijo. Gre za prepoved političnega delovanja za tiste, ki so odgovorni za današnje katastrofalno stanje. Sistemsko bomo omejili in v največji meri onemogočili delovanje lobijev in zastrtih plenilskih združb.

Prvi ukrep: Zakon o lustraciji
Odprava privilegijev oziroma lustracija v sodstvu, politiki, policiji, medijih in na vodilnih položajih v pomembnih družbenih ustanovah. Dosedanje delo vsakogar na vodilnih položajih v teh službah bo ocenjeno po preteklem delu. Vsi, katerih delo je bilo neučinkovito, krivično ali celo škodljivo, bodo nazadovali in bodo v kazenskih postopkih odgovarjali za neodgovorno opravljanje svoje funkcije. Pripravili bomo dober zakon, ki ne bo povzročal krivic ampak bo zastarelo pokvarjeno miselnost pospravil iz centrov odločanja.

 

Drugi ukrep: Spoštovanje volje ljudstva
Zagotavljamo vam, da bomo v zvezi z lustracijo upoštevali ljudsko voljo, če bo prišlo do odločanja na referendumu oziroma, če bodo podani konkretni predlogi za izboljšavo lustracijskih postopkov v smeri učinkovitosti in pravičnosti.

 

Tretji ukrep: Omejitev hobotnice skrivnih neformalnih mrež
Zavedamo se, da je sistem iz ozadja povezan v veliko nevidno združbo v kateri je veliko vodilnih v vseh večjih ustanovah, kar se prepleta tudi z delom gospodarstva. Danes smo zaposleni soočeni s hudimi pritiski, ki povzročajo nesprejemljiv stres medtem, ko vodilni zlorabljajo psihološke prijeme ustrahovanja, avtoritete, fiksnih idej, laskanja, laganja, brezbrižnosti in manipuliranja. Obenem ljudem pod stresom na medicini dela svetujejo antidepresive in pomirjevala, kar je nezaslišano. Ob lustraciji je treba z zakonodajo močno omejiti vsa takšna ravnanja, ki tudi v svojem bistvu pomenijo zlorabo položaja.

8. Vzpostavitev Slovenske pravde (stara pravda) – pravnega sistema, ki temelji na pravičnosti, in temu kar je res, obenem pa zagotavlja institut odgovornosti v dobrobit skupnosti – ljudstva. (klikni za več...)

Ob izrazu stara pravda se marsikdo vpraša kaj je to, ker nas v šoli o tem niso nič konkretnega učili. Vabimo vas, da nadaljujete s podrobnim branjem te točke v kateri vam predstavljamo osnovne prvine naše stare slovenske pravde, ki je bila priznavana že v rimskem imperiju, ter še dolgo potem, vse do konca obstoja Beneške republike.

Pričakujemo, da bo v desetih do dvajsetih letih ljudstvo popolnoma opustilo sodni sistem in vse stvari reševalo prek stare pravde, najpomembnejši del zakonov pa bo postal namen zakona oziroma členov zakona in ne posamezna premalo določena ali napačno zapisana določba.

Podrobnejše opredeljen postopek stare pravde bomo predstavili javnosti pred njeno vrnitvijo v našo družbo, tu pa v splošno razgledanost najprej predstavljamo osnovne konkretne značilnosti stare pravde:

 • Ljudstvo ima splošno pravico, da prisostvuje pravdanju. Gre za zaščito pravdnega postopka s strani ljudstva. To pravico ima ljudstvo ne glede na težo zadeve.
 • Po stari pravdi se spoštuje pravico skupnosti, da se hudo dejanje ne sme ponoviti. Zato je v vsakem primeru posebej potrebno poiskati primerno učinkovito odvračilno kazen. S tem pride v ospredje tudi karakter zločinca, kar pomeni, da sodna praksa ni zakon, da zakon ne more omejiti stare pravde, saj nas narava uči, da niti dva človeka nista enaka in niti dve dejanji nista enaki, podobno kot dve jabolki na istem drevesu nista enaki. Danes imamo sistem, po katerem se lahko zaradi izpustitve enega zločinca (zloraba položaja) na to dejstvo potem sklicuje katerikoli zločinec v podobnem položaju. To je več kot očitno zakonodaja narejena za zločince.
 • Stara pravda temelji na naravnem prav, po katerem ni možno zahtevati odškodnine ali kazni, če škoda ni bila povzročena. Verjetno je ob temu vsakomur jasno, kako globalno bo to spremenilo zakonodajo v prid ljudstva in podjetništva in kako bo to zaščitilo Slovenijo v vsakršnih mednarodnih gospodarskih sporazumih.
 • Stara pravda – naravna poštenost – nima prostora za negativno razlago zakonov in upoštevanje lukenj v zakonih. Naravno pravo temelji na predpostavki, da se človek mora zavedati, kaj je pošteno in kaj je prav, pomemben je pravičen namen zakona, zato luknja v zakonu ne more nikogar odrešiti nobene odgovornosti.
 • Stara naravna pravda je starejša od vseh ustav. V ljudovladni ustavi bomo zapisali naravno logičen postopek, osnovna načela in zdrave usmeritve za izvajanje pravic stare pravde.
 • Poštenost, pravičnost in zmago jeresa (resnice) moremo zagotoviti le z izvolitvijo poštenih in razumnih ljudi za sodnike stare pravde, ki so pod budnim nadzorom ljudstva (javnost postopka in odpoklic sodnika). Ljudstvo lahko razveljavi sodbo, kar pomeni ponovno odločanje, ob upoštevanju ugovora. Večkratna razveljavitev sodbe lahko povzroči takojšno izgubo statusa sodnikov stare pravde.
 • Sodnik stare pravde nikoli ne odloča samovoljno, saj mu sistem stare pravde tega sploh ne omogoča, vedno odloča svet sodnikov.
 • Naravni prav nam logično zagotavlja, da ljudstvo plačuje le tiste davke na katere pristane. S tem se vzpostavi tudi vzročna odvisnost davka od namena. Ta jasnost upravičenosti porabe posameznega davka omogoča tudi lažje odkrivanje korupcije in zlorabe sredstev za neupravičene namene. Danes imamo žal še vedno preživet in v osnovi krivičen in nasilen rimsko-srednjeveški sistem davkov, ki so bili našemu ljudstvu vsiljeni z zločinom, ognjem in mečem. Tega današnji neizobraženi doktorji znanosti kot otroci okupatorskega sistema ne vidijo, saj jih je sistem naučil, da ne razmišljajo za skupno dobro, za dobro ljudstva. Svobode brez finančne svobode pa ni.
 • Sodišče stare pravde bo imelo pravico v samem postopku opredeliti del zakona za luknjo v zakonu oziroma za zlorabo zakonodajnih pooblastil in odgovorne za kriminal kaznovati brezkompromisno in brez izgovorov. Stara pravda zahteva tisto, ker je prav in ne tisto, kar je napačno ali celo namerno načrtno narobe ali nezapisano v zakonu. Vsak človek nosi odgovornost za svoja dejanja po naravnem pravu in nihče se ne more sklicevati na zakon, ker je osnovni namen vsakega zakona, da preprečuje krivico, kriminal, nasilje in škodo.
 • V sodišču stare pravde bo sodelovalo ljudstvo. Za posamezno obravnavo bo tretjino članov določil žreb, tretjino bo izbrala obramba in tretjino tožeča stran. Sodnike porotnike stare pravde bo izvolilo ljudstvo. Stara pravda ni vezana na prisotnost stavbe in se lahko izvaja tudi v občinskem ali krajevnem zadružnem domu, gasilski dvorani in podobno, pa tudi pod milim nebom, s čimer se bo hitrost postopkov povečala, konkretni stroški pa zmanjšali.
 • V sodišču stare pravde bo možnost posveta s strokovnjakom iz pravne stroke, ki bo sodnikom stare pravde dajal le osebna ne-zavezujoča mnenja glede zakonodaje.
 • V sodnem postopku bomo zakonsko omogočili takojšni preskok na staro pravdo ali prekinitev sodnega postopka in prenos sodne zadeve na staro pravdo. O tem bosta lahko odločali le tožeča in tožena stranka v postopku, sodnik pa ne.
 • V postopku stare pravde nihče nima pravice do molka, četudi bi moral sebe obtožiti. Edino pravično je, da obtoženi pove kar je res in s tem pokaže, da še ima dobri del duše v sebi. Namesto pravice do molka ima vsak človek pravico zaupnega odgovora, ki ga poda le sodnikom stare pravde brez javnosti oziroma brez nasprotne stranke v sporu, a kljub temu sodniki stare pravde niso zavezani molčečnosti glede povedanega. Velja splošna pravica do tega kar je res, ljudstvo pa ima pravico, da razume razsodbo.
 • Po stari pravdi bo lahko kaznovan tudi vsak poskus spremembe predpisov, ki bi omogočali zasebno monopoliziranje, nepotrebne stroške ljudstvu ali privilegije posameznika. S tem bomo zamejili lobiste in koruptivne politike, ki so naravnani za lasten žep.
 • V zakonih bomo zaščitili obstoj pravice do pritožbe. Današnje stanje, ko celo na nalogu za plačilo prekrška piše, da ni pritožbe, je samo po sebi proti ustavno oziroma proti pravno, saj nam ustava zagotavlja pravico do pravnega sredstva – pritožbe. Kdorkoli govori drugače javno kaže, da je najbolj nizkoten lažnivec.
 • Zakonsko bomo spremenili prioritete sodnih postopkov tako, da na sodiščih človek in mala pravna oseba ne bo več v neprivilegiranem položaju proti korporaciji ali bogatemu veljaku.
 • Vsak sodni postopek bo sneman v celoti razen, če bodo vsi udeleženi pisno soglašali, da to ni potrebno. Vsak udeleženec sodnega postopka bo lahko samostojno slikovno in zvočno snemal sodni postopek, kar bo lahko uporabil kot dokaz.
 • Pri izvršbah ljudi brez službe bomo ukinili kazenske zamudne obresti in dodali možnost zamrznitve odplačevanja kredita. Zamrznitev odplačevanja kredita bo ustavilo obrestovanje kredita. Če se bo kredit poplačal v času zamrznitve bo človek rešen vseh obresti od dne zamrznitve naprej. Zaposlitev človeka bo avtomatično odmrznila odplačevanje kredita in nadaljevalo dogovorjeno obrestovanje.

9. Finančna odgovornost sodnikov in odvzem trajnega mandata. (klikni za več...)

Ukinili bomo nedotakljivost sodnikov. Njihovo delo je zelo občutljiva sfera družbe, zato ne morejo mižati pred stvarnimi dokazi in potem nikoli odgovarjati za to. Katerikoli sodnik ne bo upošteval stvarnih dokazov, bo za to odgovarjal poklicno in osebno.

Prvi ukrep: Ukinitev trajnega sodniškega mandata

Trajni sodniški mandat je škodljiv relikt trajnega ustoličenja nekompetentnih oseb na odgovorne položaje. Človek lahko s starostjo postane počasen, kar je dober razlog, da bi nek ostareli sodnik prešel nazaj v odvetniške vode in delal toliko, kot pač zmore. Trajni sodniški mandat je namenjen le ustoličenju sodniškega lobija in z njimi povezanih koristolovcev v državni vrh, ker nihče drug od tega nima in ne more imeti nobene koristi. Zato je nujna ukinitev trajnega sodniškega mandata in imunitet. Uvedli bomo štiriletne sodniške mandate z možnostjo odpoklica s strani ljudstva, kar bo del sprejetja nove ustave, ki jo bo ljudstvo potrdilo na plebiscitu.

 

Drugi ukrep: Odgovornost sodnikov
Sodniki, ki bodo s svojimi odločitvami povzročili škodo stranki v postopku, mižali pred stvarnimi dokazi, drugimi dokaznimi sredstvi, opustili dolžna ravnanja, izkrivljali pravo in izdali krivično sodbo, bodo zakonsko odgovarjali tudi v finančnem smislu. Odločalo se bo tudi o možnosti izgube sodniškega in odvetniškega naziva, glede na težo povzročene škode, saj so nepošteni ljudje v odvetniških vodah v nasprotju z interesi našega skupnega dobra.

 

Tretji ukrep: Sprememba sodnih postopkov
Pravniki so si povsem prisvojili sodni sistem in so ga klansko zaprli. Omejili bomo vlogo in sestavo sodnega in državno-tožilskega sveta, ki bosta odločala le o primerih in nič več o tem, kateri primer bo obravnavan. Sestava sodnega sveta bo bolj ljudska, v njem bodo večinsko (9 od 11 članov) ljudje, ki niso del pravne stroke. Pomembno je, da so ljudje v svetu nepristranski in neobremenjeni s poznanstvi s kolegi iz pravne stroke, ko obravnavajo pritožbe zoper sodnika. V takšnih primerih bo obvezna tudi kontrola pravosodnega izpita.

10. Vzpostavitev učinkovitega obrambno varnostnega sistema, redefinicija Slovenske vojske in izstop iz vojaške zveze NATO (na podlagi 3.a člena sedanje Ustave). (klikni za več...)

Kapacitete vojske je treba organizirati tako, da bo koristna tudi v mirnodobnem času, negovali bomo nevtralnost in tako vzpostavili s Švico in Avstrijo srednjeevropsko vojaško nevtralno območje v srcu Evrope, k čemur bomo diplomatsko pritegnili višegrajsko skupino. Blok nevtralnih držav med zahodno Evropo in Rusijo, bo zmanjšal možnost tretje svetovne vojne na evropskih tleh na minimum.

Čeprav je Slovenska vojska maloštevilna, z njo nastajajo ogromni stroški in nikakršne koristi za ljudstvo. Izvedli bomo naslednje ukrepe:

 • Končali bomo vse misije Slovenske vojske v tujih državah in privarčevali ogromno denarja.
 • Končali bomo najem vseh vojaških sredstev ZDA in se rešili dragih najemnin.
 • Prepovedali bomo redno letenje vojaških letal nad Slovenijo vključno z odpovedjo pogodb o varovanju našega zračnega prostora s strani vseh članic NATO. Potrebno bo skleniti meddržavni dogovor za posamezen prelet oziroma prelet skupine letal, kjer se praviloma plačuje odškodnina.
 • Varovanje zračnega prostora bomo zagotovili s zemeljskimi protiletalskimi raketami in drugimi še bolj naprednimi sistemi, ki bodo onemogočili letenje vojaškim letalom nad Slovenijo.
 • Omejili bomo vojaške vaje na 4 dni v 14 dnevnem intervalu, v petek, soboto in nedeljo pa vojaške vaje sploh v nobenem primeru ne bodo dovoljene.
 • Vojski bomo dodelili mirnodobne naloge in v ta namen razvili inženirske oddelke v enotah in posebne inženirske čete, ki bodo manjšim krajem pomagale pri gradnji cest, vodovodov, kanalizacije, električnega in telefonsko internetnega omrežja. Ob nastopu poplav ali drugih naravnih nesrečah, ter ob večjih prometnih nesrečah bo imela Slovenska vojska nosilno vlogo in odgovornost reševanja ljudi.
 • Med mirnodobne naloge vojske bo spadalo tudi čiščenje rečnih strug, saniranje plazov in drugih preventivnih ukrepov pred naravnimi nesrečami.
 • Odpovedali bomo pogodbo o NATO zvezi in stopili v družino nevtralnih držav, kot sta nam blizu Švica in Avstrija, pa tudi druge evropske države kot so Švedska, Finska, Irska, skupaj 19 evropskih držav, ki svoje varnosti ne vidijo v NATO paktu in ne potrebujejo NATA za vzdrževanje miru.
 • Oborožitev Slovenske vojske bomo prilagodili terenu in potrebam naše domovine, tudi z ustanovitvijo vojaške hekerske oziroma proti-hekerske enote, ki bo ščitila naše sisteme in vdirala v računalniške sisteme tujih vojaških letal, helikopterjev, radarjev in ostalih napadalnih sredstev, ter jih v primeru napada na Slovenijo onemogočila ali obrnila proti napadalcem.
 • Ustanovili bomo enoto za zaščito ljudstva proti specialni hibridni vojni. Njena naloga bo delovanje in ozaveščanje ljudstva na področju množičnega pranja možganov in demoralizacije ljudstva, ki se kaže v apatiji in obupu nad domovino. V zvezi s tem je tudi nujna prepoved financiranja društev, javnih storitev in verskih organizacij iz tujine. Posebno ureditev bomo uvedli za medije, kar je 14. točka tega programa.
 • Ustanovili bomo lasten razvoj vojaške opreme in opremili Slovensko vojsko z visoko razvitimi tehnološkimi orožji, ki bo morebitne napadalce onemogočala tehnično in fizično.
 • V Slovensko vojsko bomo vrnili obvezno služenje vojaškega roka (naborništvo), ki bo trajalo tri mesece. Razdeljeno bo v posamezna vojaška področja. Vojaške vaje ne bodo daljše od tedna dni v razdobju petih let.
 • Upoštevan bo ugovor vesti do ravnanja z ubojnimi pripomočki in civilno služenje. Za zdravnike, reševalce, gasilce, policaje in športnike, ki bodo prišli do nastopanja na svetovnih in evropskih tekmah, služenje vojaškega roka ne bo obvezno.
 • Uvedli bomo zakonsko obvezno odločanje na referendumu o vsaki posamezni napotitvi vojakov na vojaško misijo izven meja Slovenije. Vojska bo brez referenduma lahko prestopila slovensko mejo le v humanitarne namene.

11. Dostopnost do zdravstvenih storitev v razumnem roku, razvoj preventive in sodelovanje konvencionalne medicine z alternativnimi načini zdravljenja. (klikni za več...)

Odločno napovedujemo normalizacijo zdravstvenega sistema. Močno bomo okrepili zdravstveno preventivo. V zdravstvu je med drugim prisotno izsiljevanje za koncesije, kar drži določen krog zdravnikov v privilegiranem položaju, ki skrbijo za obstoj čakalnih vrst. Problem so tudi naročanja materialov in farmacevtski lobiji. Vsega tega se bomo lotili zelo premišljeno, podprli bomo domačo zdravstveno industrijo, da bomo postali čim bolj samooskrbni na zdravstvenem področju. Če to naredimo na najdražjih artiklih, jih bomo lahko tržili po vsem svetu, kar nam bo povečevalo blagostanje.

Zdravstveni sistem smo dolžni iztrgati iz rok farmacevtskih lobijev in ga vrniti v službo ljudstva.

 • Izdatno bomo povečali kapacitete za fizioterapevtsko pomoč, ker jo potrebujemo vse generacije, bodisi zaradi okrevanja po poškodbah, bodisi zaradi obrabe in starosti.
 • Spremenili bomo način financiranja zdravstva in zdravnike razbremenili birokracije. Ob temu bomo prisluhnili več naključno izžrebanim zdravnikom in medicinskemu osebju. Cilj je, da ljudje v zdravstvu namenijo svojo pozornost svojemu delu oziroma zdravju svojih pacientov.
 • Vse splošne zdravnike bomo opremili z napravami, ki preventivno analizirajo človeško telo in zabeležijo pomanjkanje mineralov, vitaminov, pešanje posameznih organov in podobno, ter na ta način omogočili strokovno preventivno ukrepanje.
 • Uvedli bomo nadzor nad poslovanjem v zdravstvu v katerem bodo sodelovali tudi uporabniki zdravstvenih storitev.
 • Dvigovanje bremen v bolnicah in domovih za starejše občane povzroča trajne poškodbe hrbtenic medicinskega osebja. Da je mera polna prav zdravstveno-zavarovalniška mafija tem ljudem ne prizna poškodbe na delovnem mestu. To je treba preprečiti s primernimi pripomočki (medicinska dvigala) in večjim številom medicinskega osebja, na drugi strani pa s pošteno obravnavo poškodb.
 • Vzpostavili bomo register poklicnih bolezni z diagnozami, saj je seznam poklicnih bolezni še iz 80 tih let prejšnjega stoletja. Ob tem bo potrebno narediti tudi pravilnik, ki bo vseboval preventivne ukrepe za posamezno delovno mesto v smislu zaščite zdravja ljudi.
 • Zaposlili bomo slovenske zdravnike, ki čakajo na zaposlitev, pa jih kolegi zaradi lastnih interesov ne zaposlijo. Nikomur ne bo potrebno preživljati celih dni na delovnem mestu.
 • Zaostrili bomo zakonodajo predvsem na odgovornostih in dolžnostih vodstvenega kadra in delodajalca, ki bodo morali na zahtevo delavca priskrbeti delovne pripomočke za dolgoročno varno delo, kar bo veljalo na splošno, ne samo za zdravstveni sektor. Delavec, ki bo utrpel poškodbe zaradi nezadovoljive delovne zaščite bo zakonsko zaščiten, da mu ne bo kratena nobena pravica do odškodnine. Zavarovalnice bodo imele dolžnost preverjanja obstoja zaščitnih sredstev pred sklenitvijo in obnovitvijo zavarovalne pogodbe.
 • Umaknili bomo vse korporacijsko vsiljene prepovedi za uporabo naravnih rastlin, kot so konoplja in nekatera ljudska zelišča, katere so učinkovito uporabljali naši predniki. To bo povečalo zaposlenost ljudi in omogočilo del dohodka starejšim in siromašnim ljudem, obenem pa bo krčilo vpliv farmacevtskih lobijev.
 • Zmanjšali bomo razlike v plačah v zdravstvu za različna delovna mesta s podobnim delom.
 • Obvezno cepljenje bomo zamenjali s prostovoljnim cepljenjem. Uzakonili in uveljavili bomo pasivno odgovornost države za posledice cepljenj. Pri tem bo veljala odgovornost obratnega dokaznega sredstva. Če farmacija oziroma zdravstvo ne bo sposobno dokazati, da poslabšanje zdravja oziroma zdravstvena težava ne izvira od cepiva, bo priznano, da je cepljenje najmanj pomagalo ali sprožilo nastanek zdravstvene težave, za katero bo moralo zdravstvo in država sprejeti odgovornost, skrb in izplačati odškodnino.
 • Odgovornost za posledice cepiv bomo prek pogodb o nabavi cepiv prenesli na proizvajalce cepiv.
 • Ukinili bomo nasilni (invazivni) način cepljenja z injekcijo, saj bomo od proizvajalcev zahtevali cepilne doze v obliki bonbonov. Ne-nasilna (ne-invazivna) cepiva so že razvita, na široko se uporabljajo pri cepljenju živali proti steklini. Ta način je bolj varen, saj so vključene vse človekove naravne pregrade pred okužbo in se s tem zmanjšuje možnost neželenih posledic oziroma hudih zapletov.
 • Pri uvozu farmacevtskih izdelkov bomo zahtevali, da se del proizvodnje zagotovi v Sloveniji.
 • Jasna ločitev zdravstva javno/zasebno. Zdravnik zaposlen v javnem sektorju ne bo mogel imeti podjetja – zasebne ambulante. Zdravnik z zasebno ambulanto bo v javnem delu zdravstva lahko priskočil na pomoč na podlagi javnega poziva, a bo za to nagrajen le v okviru opravljenega dela in višini javnih stroškov za storitev.
 • Projektno bomo odprli center naravne medicine v katerem bo ekipa več vrst zdravnikov in možnost različnih naravnih ne nasilnih zdravilskih tehnik in postopkov (terapij). Dostopnost do zdravljenja v tem centru bo možna prek javnega zdravstva oziroma napotnice. Uspešnost projekta bomo merili po več kazalcih od interesa pacientov do zdravilskega uspeha. V kolikor se bo izkazal za učinkovit sistem, bomo odprli centre naravne medicine po vsej Sloveniji.
 • Za urejenost zdravstvenega zavarovanja ne bo več odgovoren državljan ampak delodajalci in institucije, zato bo preverjanje plačila v zdravstvenih ustanovah povsem odpadlo. Urejenost zdravstvenega zavarovanja se bo izvajalo sistemsko in redno vsak mesec za vse državljane.

12. Zdrava prehrana v trgovinah, ter dvig slovenske samooskrbe in ekološke pridelave. (klikni za več...)

Kmetijstvo je odraz aktivnega oblikovanja in srečevanja med človekom in naravo.
Obliko pokrajine zaznamujejo potrebe ljudi, ki živijo skupaj v določeni kulturi. Pridelki, ki iz tega izhajajo, morajo biti usmerjeni na človekovo bistvo, da ga prehranjujejo v pravem pomenu besede. Izboljšali bomo zakonodajo in nadzor nad izvorom živil. Prepovedati je treba škodljive sestavine živil, kot so aspartam in druge. Našim kmetom je treba odpreti poti do prodajnih polic v trgovini in jim omogočiti dostop do avtohtonih semen, ter več prodajnih kanalov do kupcev oziroma potrošnikov.

Potrebno je poudariti, da je kmetovanje za prihodnost (»Agri-Culture for the Future«) ključna osnova za osebni in družbeni razvoj. Postaja vedno bolj pomembno, saj ponuja rešitve za vse pereče težave sedanjosti, vključno z ekonomskimi, kulturnimi, družbenimi in ekološkimi. Trgovski centri so skoncentrirani na donos in dobiček. Praktičnost dela, stroški in večja trajnost živil vabijo trgovce v raznorazne rešitve, ki lahko škodijo potrošnikom. Kmetijstvo, ki uporablja strupe uničuje svoj narod. Za dosego cilja kmetijstva prihodnosti so naše naloge naslednje:

 • Vitalizacija zemlje in povečevanje njene rodovitnosti z rejo prežvekovalcev (še posebej živine z rogovi), raznolikim vrstenjem rastlin (kolobarjenjem), ciljno kultivacijo, kontroliranim kompostiranjem organskih gnojil in uporabo biodinamičnih preparatov.

 • Vsepovsod po svetu se kmetije prilagajajo specifičnim lokalnim značilnostim in oblikujejo individualni (celostni) organizem, ki je sam sposoben ustvariti najrazličnejše vitalne ekološke, kulturne in družbene življenjske prostore/habitate za prihodnji razvoj rastlin, živali in človeških bitij.

 • Z uporabo biodinamičnih preparatov in celostnimi razmnoževalnimi metodami ustvarjamo pogoje za zdravo, visoko kakovostno in vitalno hrano. Z živalmi ravnamo kot z enakovrednimi bitji in jim omogočamo njihovi vrsti primeren razvoj.

 • Ustvariti je treba živo zemljo in trajno rodovitnost.

 • Ustvariti okolje za sožitje človeka, živali in rastlin in njihov celostni razvoj.

 • Spodbujamo vzajemno obogaten in odprt dialog, ki temelji na vzajemnem spoštovanju. Zagotavljamo popolno preglednost izvora, pridelave, predelave proizvodov za okrepitev lastne odgovornosti in prosto izbiro potrošnikov.

 • Stalen razvoj metod za »obračunavanje dejanskih stroškov«, ki zajemajo vse zunanje stroške pridelave in predelave hrane.

 • Ozaveščanje kmetov, kako izboljšati kakovost njihovega dela in ostati konkurenčen, kako ustvarjati kulturo sodelovanja, ki v središče postavlja človeka, njegove potrebe po individualnem razvoju, podjetniško delovanje in inovativno moč.

 • Spodbujanje skupnosti, ki povezujejo vrednote od pridelovalcev do potrošnikov s stalnim izboljševanjem delovnih procesov in vodstvene strukture.

 • Spodbujanje inovativnih družbenih in tehničnih rešitev za izzive, s katerimi se soočamo, ter razvoj razumevanja prehrane in ocenjevanja kakovosti hrane z ustreznimi metodami.

 • Povezovanje ljudi, ki delujejo po tradicionalnih, ekoloških, duhovnih in alternativnih pridelovalnih metodah, ter tistimi, ki se zavzemajo za konvencionalno kmetovanje.

 • Izobraževanje potrošnikov in dvig zavedanja o njihovi odgovornosti.

 • Omogočanje kmetovalcem, predelovalcem in trgovcem, da prakticirajo kmetovanje za prihodnost.

 • V trgovinah bomo zagotovili ponovno dostopnost fitofarmacevtskih sredstev, ki so po veljavnih predpisih uporabljajo v ekološkem kmetijstvu (npr. organsko žveplo, žveplenoapnena brozga, naravni pripravki, ki nadomestijo bakrene pripravke).

 • Prilagodili bomo zakonodajo in postopke, ki bodo spodbujali ekološki in biodinamični način gospodarjenja, da ga ne bo ovirala, kot je to sedaj.

 • Promocija slovenskih avtohtonih semen, ki so prilagojena na naše podnebje.

 • Potrebno je zagotoviti zadostno proizvodnjo domačih avtohtonih semen in preventivno banko semen tako, da bomo tudi na področju semen samooskrbni.

 • Ukiniti je potrebno državne finančne spodbude za kemijo, ki zastruplja zemljo, rastline, živali in ljudi. Finančno bomo spodbujali kmetovalce, ki gospodarijo na ekološki oziroma biodinamični način.

 • Ukinitev birokracije in drugih omejitev za delovanje zadrug, eko-kmetij in družinskih kmetij.

 • Zaostritev zakonskih obveznosti o navedbi izvora živila. Navedba: »Proizvedeno v EU in državah izven EU.« ter podobne navedbe ne bodo več dovoljene. Navedeno bo moralo biti kaj natančno v živilu je iz katere države.

 • Zaostritev zakonskih obveznosti o navedbi vsebine živila. Vsebina živila bo morala biti bolj jasna in natančna, drobni tisk pa prepovedan, da bodo lahko tudi starejši in slabovidni prebrali vsebino izdelka.

 • Vsi večji trgovski centri bodo morali obvezno nuditi prostor za prodajo lokalno pridelane hrane – mini tržnico, do katere bodo imeli dostop lokalni proizvajalci in zadruge.

 • Zaostritev zakonodaje v zvezi z dodatki v prehrani, še posebej kombinacij umetnih sladil in umetnih kemičnih dodatkov – ojačevalcev okusa, konzervansov, barvil, arom ipd.

 • Zaostritev zakonodaje v zvezi z zgornjo mejo količine sladkorja v posamezni vrsti pijač in hrani.

 • Vsi mediji bodo zakonsko obvezani objaviti odpoklice prehrambnih izdelkov v katerih so najdene za zdravje škodljive snovi.

 • Podpora razvoju ekološkega embaliranja hrane in potrošnih izdelkov. Ko bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za splošno uporabo ekološke embalaže, bomo uzakonili stroga merila za  embalažo, ki ne bo prekomerno obremenjevala našega naravnega okolja.

 • Prodajo cigaret bomo vrnili v kioske, tobačnice oziroma na časopisne oddelke v večjih trgovinah, saj v trgovinah s prehrano nimajo kaj iskati. Vsi prodajalci cigaret bodo morali imeti v ponudbi tudi naravni tobak, ki ni obdelan s strupi oziroma kemičnimi snovmi, ter pripomočke za zvijanje tobaka. Tako bodo imeli kadilci na voljo manj škodljivo alternativo kajenja.

 • Podpora razvoju kmetijstva v smeri 100% prehranske samooskrbe, v pridelavo zelenjave v toplih gredah in zaščita pridelovalnih površin pred vremenskimi in zazidalnimi katastrofami.

 • Pridelava hrane v zimskem času s pomočjo geotermalne oziroma druge ekološke energije.

 • Podpora za naravne metode varovanja pridelkov pred škodljivci.

 • Promocija avtohtonih semen za dober pridelek rastlin, ki so povsem prilagojene na naše podnebje.

 • Vzpostavili bomo zadostno proizvodnjo domačih avtohtonih semen in preventivno banko semen tako, da bomo tudi na področju semen samooskrbni.

 • Vsa živila in vse izdelke, ki pridejo v stik s kožo in vsebujejo aluminij, ki spodbuja demenco in druge nevrološke težave, bomo prepovedali in pregnali iz slovenskih trgovskih polic.

13. Naturalizacija konoplje, saj predstavlja pomembno preventivno sredstvo, zdravilo ter surovino za nov gospodarski zagon (splošen dvig standarda). (klikni za več...)

Bistvo naturalizacije konoplje je v tem, da kot avtohtona rastlina ne more in ne sme biti prepovedana. Verjetno ste slišali, da imajo vladajoči predloge za ureditev stanja na področju konoplje, ker pa je vlada načrtno padla, seveda niso mislili resno. Mi mislimo resno! Vladajoča elita ne bo šla proti monopolom farmacije in lastnikov kapitala. Mi gremo! ZA LJUDSTVO!

Čas je za korak naprej. In to ni še več regulacije. Ampak nadaljnja odprava prepovedi!

Prevedli bomo konvencije.

Kot je že bilo predlagano, bomo umaknili konopljo iz Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, pa tudi iz raznoraznih kriminalnih zakonodaj.

(Pre)prodajo lahko nadziramo (reguliramo?) do neke mere. To ni problem, to je stvar DDV-ja.

Presežke samooskrbe lahko prodajamo Krki in podobnim, kot je že bilo predlagano.

Naturalizacija konoplje nazaj v naravo pomeni, da ni več omejitev v zakonodaji in podobnih aktih. Tako kot mora biti – narava ne sme biti zakonsko omejena! Od tam dalje pa se lahko pogovarjamo o morebitni omejitvi oz. obliki regulacije za določene namene, o davku in tako dalje. Prosto sajenje!

Hortikulturno gojenje nam je dovoljeno že zdaj, ampak naša zakonodaja je v konfliktu z mednarodno konvencijo, ki je nad zakonodajo. In kot je bilo rečeno že pred štirimi leti: za dosego tega cilja je treba samo umakniti konopljo iz uredbe (o prepovedanih drogah). Samo to!

In to bomo naredili.

Bistvena težava je tudi v tem, da avtohtone vrste konoplje ne morejo in ne smejo biti prepovedane. To je norost korporacijske farmacije, saj avtohtone rastline sploh nimajo drugega bivalnega okolja in gre za ogrožanje rastlinskih vrst. Enako, če ne še bolj pomembno dejstvo je, da je konoplja zdravilna rastlina, ki pomeni pomemben del osvoboditve od farmacevtskih monopolov, ter da ima poleg tega še dolgo vrsto načinov ekološke uporabe. Konoplja je prvoborka med zdravilnimi zelišči – vladajoči uporabo zelišč onemogočajo in preganjajo na vsakem koraku, konopljo ki je najbolj zdravilna, preganjajo najmočneje. Konoplja namreč vsebuje ogromno snovi, ki jih vsebujejo ostale zdravilne rastline. S tem ko dovolimo, da preganjajo konopljo, dovolimo, da preganjajo tudi druga zelišča: regrat, bela omela, šentjanževka … ipd. Vse je že regulirano, prepovedano, zaščiteno …

Svoboda za vse zdravilne rastline!

Konoplja predstavlja pomembno sredstvo za preventivo, zdravilo in surovino za nov gospodarski zagon, za splošen dvig standarda.

Danes je splošno poznavanje konoplje omejeno na nekatere predsodke, ki so dediščina politike, lobirane v prid globalnim korporacijam. Veliko bolje od nas so jo poznali in uporabljali naši predniki. Konoplje namreč nismo »odkrili« danes, poznali so jo naši predniki in tudi druge stare civilizacije. Prvi zapisi o njej segajo 12.000 let v preteklost. Zgodovina nam razkriva, da so jo povsod po svetu vse do dvajsetih oziroma tridesetih let prejšnjega stoletja uporabljali tako za zdravje kot za bivanje in spiritualne namene. V Ameriki so konopljo prepovedali leta 1937, v Evropi pa šele 1971. Ker so nas “izobraževali” o njeni škodljivosti, se je splošno mnenje zlilo s tem. Prek šolstva in medijev so v dobro industrijskih (naftni in papirni mogotci, pridelovalci plastike, industrija tobaka, alkohola …) in farmacevtskih mogotcev uspeli konopljo za nekaj časa potisniti v pozabo. Tako je najuporabnejša in najbolj zdravilna rastlina na svetu postala le prepovedana droga …

Konoplja vsebuje posebno vrsto organskih spojin, ki se imenujejo kanabinoidi. Obstaja več sto različnih kanabinoidov. Tudi človeško telo samo proizvaja kanabinoide, naše telo jih tvori in uporablja v notranjem signalnem sistemu (NSS), rečemo mu tudi endokanabinoidni sistem, ki je največji biokemični komunikacijski sistem našega telesa. Skrbi za komunikacijo med celicami, tkivi in organi. Vpliva na razpoloženje, metabolizem, spomin, kontrolo gibanja, imunski sistem, razmnoževanje, percepcijo bolečine, apetit, spanje, razvoj kosti in protivnetno zaščito možganov. Na naše receptorje NSS (CB1 in CB2) se praviloma vežejo kanabinoidi, ki jih naše telo tvori samo, ko smo mladi in zdravi, predvsem pa brez stresa. S staranjem začne njihova raven upadati, zato je lahko njihovo nadomeščanje s konopljinimi kanabinoidi (CBD, THC in drugimi) blagodejna pomoč pri nizu obolenj. Najboljša je z naravo določena mešanica – razmerje kanabinoidov, terpenov in ostalega. Izolirani (osamljeni – celo sintetizirani) ne delujejo tako odlično.

Evropsko industrijsko združenje za konopljo (EIHA) navaja, da kanabinoid CBD po doslej znanih študijah izkazuje velik potencial za zdravljenje različnih težav – sploh vseh, ki izvirajo iz vnetja. CBD je antioksidant, ki varuje možgane in živčevje celo močneje kot vitamin C ali vitamin E. Kanabinoidi so pomembni za vzdrževanje zdravja, saj preprečujejo infekcije, vnetja in ščitijo živčni sitem.

Konoplja bi lahko pomagala pri mnogih težavah, tudi takšnih, ki so s sodobnimi metodami zdravljenja slabo obvladljive, kot so stres, rak, astma, alergije, sladkorna bolezen, osteoporoza, multipla skleroza, levkemija, Alzheimerjeva bolezen, travme, visok krvni tlak, Chronova bolezen, debelost, depresija, kronične bolečine, motnje apetita, slabost, motnje spanja, epilepsija, srbenje, posttravmatski stresni sindrom in druge. Konoplja pomaga tudi za boljše celjenje zloma kosti in izboljšuje spomin.

Na področju zdravilstva so konopljo uporabljali za odpravljanje zaprtja, zdravljenje malarije, blaženje revmatičnih in drugih bolečin, ob ženskih težavah, za blaženje bolečin ob porodih in operacijah, pri zastrupitvi krvi, pikih kač, gobavosti, parazitih, angini, tudi za dobro počutje, pomiritev in umiritev, na področju prehrane kot semena, olje iz semen …

Ter na splošno za izdelavo vrvi, tekstila, gradbenega materiala, papirja in še mnogo drugih stvari. Lahko bi nadomestila vso plastiko – težave z mikroplastiko hitro postanejo obvladljive – konoplja je seveda biorazgradljiva. Danes to tradicijo potrjuje tudi znanost, saj obstaja že več kot 100.000 znanstvenih raziskav z vsega sveta, ki dokazujejo, da je konoplja zelo učinkovita za lajšanje in/ali zdravljenje številnih tegob ter nadvse uporabna v prehrani, kozmetiki in industriji.

Potekajo tudi obetavne raziskave na področju odvajanja od odvisnosti od prepovedanih drog in farmacevtskih protibolečinskih sredstev s pomočjo konopljinih kanabinoidov.

Googlova statistika o poizvedovanju kaže, da se je zanimanje za olje CBD po svetu v zadnjem letu potrojilo, saj CBD nikoli ni bil prepovedan. Konoplja je rastlina, iz katere znamo narediti že več kot 50.000 izdelkov, v njej pa je več kot tisoč poznanih aktivnih učinkovin. V Sloveniji že danes pridelamo največ industrijske konoplje na prebivalca. Težava pa je, da v Sloveniji še vedno ne smemo gojiti za naše okolje primernejših, avtohtonih vrst, temveč kupovati tuje in drago certificirano seme – ki preizkušeno proizvede manj kot 0,2 % THC – temu odstotku primeren je tudi odstotek ostalih elementov – majhen. Pridelava konoplje je torej podvržena globalnemu monopolu, ki nadzira proizvodnjo, naši državni organi pa temu zvesto služijo, kot da so plačani s strani globalistov, in ne našega ljudstva.

 

Z naturalizacijo konoplje bo Slovenija dobila priložnost za velik razvoj sonaravnega načina proizvodnje, saj konoplja za svojo rast ne potrebuje nobenih pesticidov. Ljudje bodo lahko sadili konopljo, jo uporabljali v kuhinji, iz nje izdelovali zdravila in druge izdelke. Konoplja se je uporabljala za izboljšanje kvalitete življenja že vsaj 5.000 let. Norost prepovedi konoplje pa traja že predolgo.

Poglejte si dokumentarec o begu pred resnico: https://www.youtube.com/watch?v=KEFB_NX5SaU&feature=youtu.be

14. Ureditev in normiranje prikrite veje oblasti – medijev. (klikni za več...)

Pri medijih je treba vzpostaviti zakonska pravila predvsem za zasebne medije, da ne bodo mogli svojevoljno krojiti javnega mnenja in odločati, kdo bo zmagal na volitvah. Zakonsko je treba povečati samostojnost novinarja, odgovornost medija in omejiti lastniški vpliv na uredniško politiko.

Prvi ukrep: Zakonska pravila za medije ob volitvah in referendumih
Spremembe so nujne predvsem na področju dostopa do informacij v okviru referendumov in volitev, kjer bomo zakonsko zapovedali enakopravnost vseh udeležencev in njihov prost dostop do medijskega prostora. Samovolja medijev v teh primerih bo strogo sankcionirana. Javni medijski prostor je odgovornost in ne področje samovolje bogatega zasebnega lastnika medija, ki si vse lasti in vse izsiljuje. To je nujnost, saj je v Nemčiji kapital postavil na oblast Hitlerja, danes pa kapital postavlja na oblast ljudi, ki počasi in tiho izvajajo nad nami sistemsko osiromašenje in razčlovečenje. Tudi narava kapitalu ni sveta, saj se vedno najde »strokovnjak«, ki trdi, da je stvar ekološko »sprejemljiva«. Potrebno bo uvesti učinkovite kazni za medije v zvezi s političnimi tematikami.

 

Drugi ukrep: Ureditev medijskega prostora
Vsak medij deluje v javnosti, zato ima ne glede na zasebno lastniško strukturo vsebinsko značaj javne organizacije. Z novim zakonom o medijih bomo močno omejili možnosti cenzure s strani lastnika in izdatno zaščitili suverenost novinarjev pred delodajalci.

 

Tretji ukrep: RTV Slovenija
Javni zavod RTV Slovenija bomo reorganizirali in ga naredili učinkovitega v smislu njegovega osnovnega poslanstva. Ukinili bomo vezavo RTV prispevka na električni priključek.

15. Sprememba načina dodeljevanja socialne pomoči in drugih socialnih transferjev, saj ljudem ne nudi socialne varnosti in njegova nadgradnja z uvedbo DTD – državljanskega temeljnega dohodka. (klikni za več...)

Fiktivni dohodek je po slovensko domišljijski dohodek in tega upoštevajo pri dodeljevanju otroških dodatkov. To je eden od znakov zlorabe države oz. delovanja proti ljudstvu. Pogoje je potrebno spremeniti tako, da bodo po zdravem razumu omogočili socialno pomoč ljudem, ki jo potrebujejo.

Prvi ukrep: Poprava razdejanega socialnega sistema

 • Ukinili bomo kategorijo izmišljenega dohodka (fiktivni dohodek).
 • Socialne transferje in štipendije bomo poenostavili. Nobene potrebe ni po oddajanju vloge za večino pravic, saj ima država vse podatke o vsakomur o nas. S tem bomo močno debirokratizirali centre za socialno delo, ki se bodo namesto s papirji začeli ukvarjati z ljudmi.
 • Na centrih za socialno delo bomo uvedli nadzor in po potrebi varovanje za zaščito zaposlenih.
 • Človekoljubne dobrodelne organizacije bomo povezali s centri za socialno delo, kjer bodo dobili podatke o prihodkih ljudi, ki bodo zaprosili za pomoč.
 • V več oddajah na televizijskih kanalih smo bili lahko priče životarjenju naših ljudi in okoriščanju ljudi na položajih. Veliko ranljivih skupin ljudi nima zadostne socialne pomoči. Ob vsej razsipnosti države je to velika sramota.
 • Ukinili bomo vračanje denarne socialne pomoči za vse kategorije prejemnikov. Davkov država ne bo nikomur vrnila, zato tudi pomoči, ki jo daje nima pravice zahtevati nazaj.

Drugi ukrep: Uvedba DTD – državljanskega temeljnega dohodka
Država ima podjetja, ki so od nas ljudi, državljanov. Dobiček, ki ga državna podjetja izplačujejo pripada lastnikom, državljanom Slovenije. Ukinili bomo pohlepno grabljenje dobičkov in razmetavanje z njimi tako, da bomo uvedli sistem DTD. Dobičke državnih podjetij bomo zbirali na posebnem računu, v novem letu pa bomo vsakemu državljanu izplačali njegov del dobička.

16. Izstop iz Evropske unije zaradi sistemskega omejevanja zdravega razuma, narodne svobode, gospodarstva, neenakopravnosti držav in nezdružljivosti ljudovlade z diktaturo znotraj EU. (klikni za več...)

Vse razumne države se izognejo članstvu v EU in tako ohranjajo suverenost države v službi lastnega ljudstva. Ko bomo začeli spreminjati našo zakonodajo v ljudsko, bo slehernemu Slovencu jasno, da je treba izstopiti iz EU in da je treba poslovati z EU le kot suveren partner. Za izstop bomo pripravili mednarodni parket in če bo možno izstopili skupaj s katero izmed nam sorodnih držav. Slovenijo bomo vključevali v mednarodne organizacije oziroma zveze, ki bodo pustile suverenost naše države nedotaknjeno.

Evropska Unija je postala odkrita protinarodna skupnost, katere namen je postati država po vzgledu ZDA. Vse politične aktivnosti EU so usmerjene v nastanek ZDE – Združenih držav Evrope, s tem pa v načrtno zmanjševanje suverenih pristojnosti posameznih nacionalnih držav članic EU.

EU vodita Evropska komisija in Svet EU, ki ju ni nikoli izvolilo ljudstvo oziroma državljani držav članic. Odločanje v obeh vodilnih organih poteka po sistemu preglasovanja in ne soglasja, kar pomeni, da država kakršna je Slovenija v tej združbi ne more zagotoviti svojih temeljnih gospodarskih in nacionalnih interesov. Nasledniki članov v teh dveh telesih se uradno pred našimi očmi določajo po mafijskem principu, vodja določa naslednika dokler ni potrjen in vse ostane v »družini« oziroma »tajni združbi«.

EU je naslednica EGS in že vse od leta 1975 izvaja program načrtnega naseljevanja muslimanov in spreminjanja narodnih struktur v državah, kar je načrtni rodomor (genocid), ki predstavlja največji zločin proti človeštvu in nikdar ne zastara. Njena politična agenda je multikulturna družba brez nacionalnih držav, v kateri bodo vladale multinacionalke in kapital. Mi naj bi bili v veliki večini zgolj »delovna sila«, ki o ničemer ne odloča in nima vpliva na nič, kar je samo sodobna oblika suženjstva.

Namesto skrbi za lastne državljane in njihov razvoj ter napredek, so države članice EU prisiljene na pot izumrtja lastnega staroselskega prebivalstva. Rodnost v večini držav članic EU in prav posebej v Sloveniji je mnogo nižja od smrtnosti. To vzpodbujeno neugodno razmerje je za EU izgovor za prisilni »uvoz mlade delovne sile« iz Azije in Afrike, natančneje iz držav, v katerih so ZDA, NATO in članice EU predhodno povzročile vojno in zatem načrtovani migrantski val. Pravilna pot je omogočanje dela mladim in socialna varnost domačih ljudi.

Številne uspešne politično suverene države kot so Švica, Norveška, Islandija in druge, skupno 18 evropskih držav niso postale članice EU. Pred kratkim se je po ljudski volji za izstop odločila tudi Velika Britanija, kar pomeni, da je kar 19 oziroma 41 % evropskih držav odločenih živeti v svobodni in varni Evropi brez pritiskov EU.

Referendum o vstopu v EU ni veljaven, saj v medijih in referendumski kampanji splošni javnosti niso bila korektno predstavljena ključna dejstva in posledice, nekatere pa so bile celo načrtno zamolčane. Nasprotna stališča in pomisleki proti vstopu v EU so bili cenzurirani. Za nameček je bila tudi Lizbonska pogodba o EU, ki je prenesla pomemben del nacionalne suverenosti na EU, sprejeta brez referenduma. Vse to pomeni, da je bil referendum o EU del skrbne, na daljši rok načrtovane, velike politično-medijske prevare slovenskega ljudstva.

Pripravili bomo teren za izstop Slovenije iz EU. Po izstopu iz EU bomo skupaj z višegrajskimi državami, Veliko Britanijo, Švico, Norveško, Rusijo in drugimi evropskimi državami ustanovili zvezo svobodnih evropskih držav, ki bo protiutež in alternativa EU.
Slovenija mora čim prej iz te mednarodne kriminalne združbe prevarantov, goljufov in tatov. Sodelovati želimo z vsemi državami sveta na enakopravnih in svobodnih temeljih, pri čemer bomo imeli vselej v ospredju slovenski narodni interes, ki je blagostanje v Sloveniji.

17. Prenova vzgojno-izobraževalnega sistema, s povečanim poudarkom na učenju praktičnih in uporabnih znanj ter veščin. (klikni za več...)

Pomnjenje ne more biti edina sposobnost, ki se ocenjuje v šoli. Šola mora postati bolj praktična. Otroci morajo prek šole spoznati različne poklice v praksi in tako pridobiti izkušnje, ki jim bodo pomagale pri odločitvi za poklic. Treba bo narediti brezplačno šolo (tudi brezplačne zvezke in knjige), iz knjig pa odstraniti škodljive ideologije ter škodljive zgodovinske teorije – laži, ki so še vedno v službi germanizacije in romanizacije Slovencev.

Prenova izobraževalnega sistema v smeri razbremenitve staršev, učiteljev in otrok:

 • Izobraževanje namenjeno dejanskim potrebam, ne pa samim šolnikom in polnjenju njihovega lastnega proračuna.
 • Mladi morajo točno vedeti, na katerih področjih in v katerih poklicih imajo perspektivo.
 • Otroci bodo pridobivali veliko več uporabnih znanj, in imeli možnosti izbrati več praktičnega pouka ter manj sedenja v klopi.
 • Omejitev pomnjenja ogromnih količin podatkov in šolski sistem usmerjen v voden razvoj spretnosti raziskovanja, analize in povezovanja.
 • Vrnitev pomena vzgoje, ter človeških in domoljubnih vrednot. Otroke bomo vzgajali v suverene, samozavestne in odgovorne ljudi. Sedanji sistem poskuša otroke narediti neodgovorne poslušne ovčke.
 • Poudarjena bo vloga ustvarjanja, ustvarjalnega razmišljanja, razvoja samostojne suverene zavesti in razvoja lastne naravne nepokvarjene vesti. V vrednotah bo imela posebno mesto skupnost oziroma skupno dobro, tako na lokalnem kot na narodnem nivoju.
 • Predstavitve in raziskovalne naloge v osnovni šoli se bodo v celoti morale izvesti med poukom ob vodstvu učitelja s pripomočki, ki jih zagotovi šola.
 • Zakonska zapoved, da gradivo za učenje in domačo nalogo v osnovni šoli zagotovijo učitelji.
 • Izključitev zgodovinskih neresnic in proti-naravne ideologije iz šolskih knjig in delovnih Prenehanje učenja ponarejene zgodovine, izdelane v službi italijanskega fašizma in nemškega nacizma (laž o priselitvi Slovencev v 6. stoletju in laž o izvoru naše kulture iz rimskega imperija).
 • Za vse šolske knjige, delovne zvezke in zvezke v osnovni šoli bo poskrbela šola, plačalo se bo le morebitno izgubo knjige ali delovnega zvezka. Kdor bo želel, bo lahko sam kupil zvezke.
 • Zaščitili bomo zdravje otrok. V šolah bo moral biti obvezno zagotovljen prostor za knjige, da jih ne bo treba nositi dnevno iz šole domov ter obratno. Vsak otrok bo dobil dve knjigi za vsak predmet, eno knjigo bo imel v šoli, drugo pa doma, konec leta bo obe vrnil šoli.
 • Podpora občinam pri dodatnih kapacitetah vrtcev, da nihče ne bo potreboval varstva izven javnega sistema.
 • Vključitev duhovne komponente v vzgojno-izobraževalni sistem – s tem ni mišljen verouk ali poučevanje katerekoli religije, ampak opredelitev, kaj je duhovno in soočanje z realnostjo našega sveta, ki je splet duhovnih in fizičnih prvin. To je pomembno za razvoj posameznikove odpornosti do nekritičnega sprejemanja katerekoli religije ali totalitarne ideologije, ki izvira iz popolne nepoučenosti ali napačne razlage duhovnih zadev. Poudarek bo na sobivanju z drugimi bitji, spoštovanju narave, svobodni zavesti, odgovornosti posameznika, pomenu skupnosti, ekipnemu delu, škodljivosti totalitarnih ideologij, nasilja, korupcije in vojne.
 • Šole bodo imele, na predlog sveta staršev, obveznost nadzora nad svojo okolico za večjo varnost otrok, da bodo lahko preprečevale širjenje odvisnosti od alkohola, od kemičnih drog, nasilja in drugih škodljivih pojavov.
 • Ukinitev oziroma zmanjšanje razlik v plačah v šolstvu in predšolskih ustanovah za različna delovna mesta s podobno delovno in intelektualno obremenitvijo.
 • Ukinitev trajnih mandatov za redne profesorje na univerzah.
 • Ukinitev nasilne vzgoje o teoriji spola oziroma o laži, da si človek lahko izmišljuje katerega spola je.

18. Prenova pokojninskega sistema v dobro ljudstva za zagotovitev medgeneracijske in med-poklicne solidarnosti za dostojno preživetje vseh upokojencev. (klikni za več...)

Vzpostaviti je treba dinamičen sistem pokojnin, ki bo ob pomanjkanju denarja v pokojninski blagajni nižal le najvišje pokojnine, še pred tem pa je treba odpraviti diskriminacijo med upokojenci. Različni pogoji upokojitve so izrazito krivični do mlajših generacij upokojencev, saj jim za daljšo delovno dobo izračunajo manjšo pokojnino. V razumni in pravični družbi ne more biti tako. Poleg tega upokojencu z malo elektrarno vzamejo pokojnino!? To bo treba spremeniti tako, da upokojenci ne izgubijo pravice do dela. Ali je še v kateri državi sistem tako sovražen do ljudi, ki si hočejo z delom izboljšati socialno situacijo?

Nikjer na svetu ne obstaja družbeni sistem v katerem odrasli del skupnosti ne prispeva za starejše in mlajše generacije. Mediji so to naravno medgeneracijsko soodvisnost ljudem skoraj potisnili v pozabo. Pozivamo vas, da dovolite naravi, da je vaša učiteljica in si ne dovolite, da bi vam nekaj povzpetnikov prek medijev vsililo nelogičen način razmišljanja. Dejstvo je, da nobena naložena sredstva ne zagotavljajo finančne varnosti, saj je vse podvrženo finančnim špekulacijam. Tudi za delo na zemlji je potreben mladi rod, zato tudi imetje ne zadošča za socialno varnost v starosti. Pokojninske reforme do danes so povzročale nove in nove razlike med generacijami. Glede na enakost pred zakonom so vse te razlike po zdravi pameti le krivice. Pokojninski sistem mora omogočati enake pravice za vse upokojence solidarno – solidarno mora biti soodvisen tudi od situacije delavcev, ki solidarno plačujejo prispevke. Sistem, ki se solidarno financira med generacijami je najbolj zanesljiv sistem.

 • Zavedamo se pomembnosti višine pokojnin za našo družbo, saj je od tega odvisno vse. Pričakovanja in delovni zagon mladih, možnost starejših, da pomagajo mladim in nasploh povezanost naše družbe. Na tem področju bomo poskrbeli za sistem, ki bo ljudem omogočil normalne pogoje življenja.
 • Pokojninsko blagajno so uvedli zato, da lahko politiki danes žugajo upokojencem, da v njej ni denarja, medtem pa v isti sapi mečejo milijarde v svoje projekte. Ta sistem je treba spremeniti tako, da bo proračun države moral kriti manjko v pokojninski blagajni.
 • Pokojninski sistem bomo posodobili tako, da bo služil svojemu namenu. Namenjen mora biti tudi za mlade, ko bodo prišli v starost za upokojitev. To je dosegljivo le z uvedbo enakih pogojev upokojitve za vse generacije od mladih do najstarejših. Le enaki pogoji pomenijo enakopravnost. Če pokojninski sistem ni za mlade, potem je jasno, da jih hoče nekdo nasankati na celi črti, kar je dodaten vzrok, da mladi bežijo iz države. Ta problem je treba nemudoma rešiti.
 • Predstavili bomo nov pokojninski sistem, ki bo temeljil na pokojninskih točkah. Pred uveljavitvijo bomo dali nov pokojninski sistem v javno obravnavo, nato pa na referendum. Odločitev ljudstva bo za nas zavezujoča in jo bomo spoštovali. Pokojninske točke ne bodo podvržene inflaciji ali obrestovanju ampak bodo pojem solidarne podpore pokojninskega sistema in bodo omogočale enakopravno pravico do pokojnine ne glede na čas upokojitve, danes, pred 30 leti ali čez 30 let. Na stotine verzij pokojninskih pogojev bomo zreducirali na samo en sistem, ki bo vsem nudil enake pravice ob enakem številu pokojninskih točk. Pokojninske točke bodo ob upokojitvi določale višino pokojnine, vezane bodo na življenjske stroške, redno se bodo pridobivale z mesečnimi prispevki ob plači, posebnimi kulturnimi, športnimi, izumiteljskimi in podobnimi dosežki, ki koristijo celotni Slovenski skupnosti in naši državi. Del pokojninskih točk bodo pridobili tudi ljudje, ki delujejo v prostovoljnih organizacijah in ob določenih akcijah tvegajo življenje za drugega človeka, kot so gasilci, reševalci in podobno. Omogočeno bo tudi brezpogojno prostovoljno mesečno vplačilo, za tiste ki niso v redni službi.
 • Ukinili bomo starostni pogoj za ljudi s polno delovno dobo.
 • Spremenili bomo zakonodajo tako, da upokojitev ne bo pomenila izgube pravice do dela, vendar pa upokojenci ne bodo mogli biti zaposleni v javnih službah. V gospodarstvu bodo upokojenci lahko zaposleni, a le po posebnih pogodbah, ki ne bodo pomenile redne zaposlitve. Samostojno podjetniško dejavnost bodo upokojenci lahko opravljali nemoteno ob prejemanju pokojnine.
 • Ukinili bomo drugi pokojninski steber in omogočili prostovoljno možnost za prenos sredstev iz drugega v tretji pokojninski steber ali pa takojšnje izplačilo.
 • Uvedli bomo močno in učinkovito regulacijo pravil pri prostovoljnem tretjem pokojninskem stebru za zaščito privarčevanih sredstev zavarovancev, s poudarkom nad zamejitvijo plenjenja pokojninskih družb nad privarčevanimi sredstvi zavarovancev, ki si ga sploh lahko privoščijo. Zavarovalne družbe bodo imele zakonsko dovoljeno možnost zaprtja stebra ob obveznem izplačilu vseh zavarovancev ali spremembe pogojev v zakonskem roku.
 • Povečali bomo kapacitete domov za ostarele, ter cenovno dostopnost do starostne oskrbe. Usmerili se bomo v večjo pokritost Slovenije z domovi za starejše.
 • Pokojninski sistem bomo zelo približali avstralskemu sistemu, kjer imajo vsi enako osnovno pokojnino. Dejstvo je, da gre za solidarnost.

19. Prenova delovne zakonodaje – počlovečenje delovne zakonodaje, med drugim skrajšanje delovnega tednika iz 40 na 30 ur. (klikni za več...)

Na razumen način bo treba uvesti soodločanje ljudi, ki so podrejeni. Danes se mnogi obnašajo, kot da so lastniki svojih delavcev, kar delavcem jemlje človeško dostojanstvo. Delovni teden je treba skrajšati za večjo učinkovitost, zdravje in zadovoljstvo zaposlenih.

Za uvod v to točko vas seznanjamo, da so si nemški delavci v kovinski in elektroindustriji izborili 28-urni tedenski delovnik. Področje delovne zakonodaje je zelo pomembno saj ureja razmerja v naši družbi in močno vpliva na situacijo družin, ki so osnovna celica za obstoj naroda. To pomeni, da je izrednega pomena tudi nadzor nad izvajanjem delovne zakonodaje. Današnje katastrofalno stanje se izraža na več načinov. Najbolj znano je na področju stanovanjskih problemov mladih s čimer je povezana tudi nižja rodnost v Sloveniji.

 • Uredili bomo način in pogoje za zaposlovanje delavcev tako, da se zgodbe o suženjskem delu v Sloveniji ne bodo več pojavljale.
 • Zaposlovanje ljudi prek zaposlitvenih agencij bomo močno normirali in omejili nesramno okoriščanje oziroma obhod pravic zaposlenih.
 • Zaščita delavskih pravic je dolžnost države. Prekarni delavci bodo deležni novih pravic tako, da bodo bolj izenačeni z redno zaposlenimi. Obenem bomo zaostrili pogoje za zaposlitev prekarnih delavcev, da bo delodajalec spodbujen k rednim zaposlitvam.
 • Spremenili bomo pogoje odpovedi pogodbe s strani delavca tako, da ne bo imelo za posledico izgube socialnih pravic na zavodu za zaposlovanje in centru za socialno varnost. Sedanje pravilo jemlje delavcu svobodno voljo in ga postavlja v zelo podrejen položaj pri delodajalcu.
 • Odpoved zaposlenega bo imela veljavnost le, če bo overjena na upravni enoti, kar bo za vse brezplačno. S tem bomo preprečili možnost veljavnosti bianko odpovedi ob nastopu delovnega razmerja.
 • Uvedli bomo »tandemsko zaposlitev«. Delavec, ki ima do upokojitve do 3 leta in bo delodajalec zaposlil vsaj 25 let mlajšega za tandemsko delo z njim, bo za delodajalca cenejši. Za oba bo plačeval prispevke v višini ene plače, razliko bo krila država. Želimo razbremeniti ostarele ljudi na delovnih mestih in zagotoviti neposreden prenos znanja na mlajši rod.
 • Pri fleksibilnosti delovne zakonodaje je pomembna socialna zaščita delavcev, saj bi brez socialne zaščite fleksibilnost zaposlitve postavila vse ostale delavske pravice pod vprašaj.
 • V podjetjih bomo vezali najvišjo plačo na najnižjo plačo v podjetju tako, da si vodstvo ne bo moglo višati plač, brez da bi jih dvignilo vsem. Oblikovali bomo posebna pravila za podjetja, ki izplačujejo minimalne in izredno nizke plače.
 • Zakonsko bomo dodatno zaščitili dopust delavcev tako, da bodo delodajalci izpostavljeni resnim kaznim za kršitve te delavske pravice. Nihče ne bo nikomur več brisal dopusta ali ga izsiljeval, da naj ga zamenja za denar.
 • Kapital oziroma denar brez dela je mrtva stvar, ki propada. To je vzrok, da bomo v delovno zakonodajo uvedli večje pravice delavcev v zvezi z varnostjo pri delu, v zvezi z notranjo organizacijo dela in v zvezi z delitvijo dobička. Delodajalca bomo spodbudili k vlaganju dobička v podjetje in razvoj tako, da nagrad in dobička ne bodo deležni le vodilni. Če se bodo lastniki odločili za delitev dobička, potem bodo delavci dobili nujni delež dobička. Če ne bo delitve dobička, potem bodo tudi nagrade vodstva omejene, saj v takšnem primeru očitno primanjkuje denarja v podjetju. S tem bomo zaščitili obstoj podjetij.
 • Ne glede na večje pravice delavcev bomo pogoje poslovanja napravili konkurenčne tako, da bo poslovno okolje pri nas privlačno za podjetja.

20. Rešitev javnega dolga Republike Slovenije. (klikni za več...)

Zahtevali bomo posojila po najnižjih obrestih, ker smo redni plačnik, delovali pa bomo v smeri, da se Slovenija povsem razdolži zunanjega dolga.

Ustvarili bomo sistem, ki nas bo pripeljal do tega, da Slovenija ne bo imela bistvenega javnega dolga, skratka poskrbeli bomo, da bo proračun pozitiven in da se Slovenija razdolži.

 • Revidirali bomo vse kredite in posojila Republiki Sloveniji. Povsod, kjer so zahtevane oderuške obresti, bomo pogodbe na novo definirali in skrčili obveznosti Slovenije na minimum.
 • Ukinili bomo tiste državne organe, ki so sami sebi namen (5 točka programa).
 • Privarčevali bomo v denarju, ki gre v tujino, izstopili bomo iz NATO pakta (10. točka programa) in EU (8. točka programa).
 • Javne finance bomo uravnotežili tudi z zmanjšanjem drugih finančnih nakazil iz Slovenije. Vrednotili bomo smiselnost članstva Slovenije v številnih mednarodnih telesih, ki nam povzročajo stroške.
 • Prenehali bomo pošiljati finančne injekcije v balkanske države.
 • Poostrili bomo nadzor nad upravičenostjo porabe sredstev v državnih organih in zlorabe sredstev za neupravičene namene.
 • Omejili in normalizirali bomo financiranje političnih strank. Razdrli in ukinili bomo kartelni zakon večjih političnih strank tako, da bodo vse stranke deležne financiranja iz proračuna. Financiranje bomo vezali na število prejetih glasov na volitvah. Današnje financiranje po deležih odslikava brezbrižnost politike do ljudi, saj volilna udeležba ne vpliva na njihovo financiranje. Uvedli bomo tudi »zgornjo kapico«, da politične stranke ne bodo mogle nesramno bogateti na račun ljudstva. Verjamemo, da za ta ukrep potrebujemo množično podporo na volitvah, saj »stare« stranke nikakor ne bodo želele sodelovati pri uresničitvi vseh teh pomembnih ukrepov.

21. Prilagoditev naše družbe in gospodarstva na prihod robotizacije z uporabo umetne inteligence. (klikni za več...)

Zavedati se moramo, da razvoja ne bomo mogli ustaviti in ne zamrzniti časa. Dejstvo je, da bo kombinacija robotizacije in umetne inteligence povzročila množično izgubo delovnih mest za ljudi. Obstajajo že roboti, ki jih uporabljajo za hotelske recepcije, obstajajo uradi, kjer lahko državljan brez zaposlenega opravi vozniški izpit, itd. Vsi ti projekti se hitro razvijajo in zato bo država dejansko v vlogi matere domovine morala imeti zadosten kapital, ki bo omogočal vsem brezposelnim preživetje oziroma življenje. Če tega ne storimo, bo naša družba popolnoma razpadla, narod bo še bolj razseljen. Slovenci se bomo zelo težko obdržali pod takšnimi pogoji, če se ne povežemo in stopimo skupaj.

 

Že danes se moramo pripraviti na spremembe, ki jih prinaša tehnološka revolucija robotizacije z uporabo umetne inteligence. Kot kaže bodo številna delovna mesta na številnih oziroma skoraj vseh področjih v veliki meri izginila, podobno kot ob industrijski revoluciji v preteklem stoletju. Napovedano je veliko število zmanjšanja delovnih mest v zdravstvu, upravi, bančništvu, zavarovalništvu, transportu, razvoju, praktično povsod razen v izumiteljstvu in vodilnih delovnih mestih. Zanemarjanje teh dejstev lahko povzroči hude socialne probleme in celo propad naroda.

Visoko tehnološka delovna mesta niso primerna za vse ljudi. Kljub močnemu pritisku na izobraževanje, ima manjšinski del družbe realne sposobnosti za tovrstna delovna mesta. Rešitve vidimo le v močni skupnosti, ki bo skrbela za nizke stroške življenja, krajši delovnik in skupno lastnino:

 • Neprofitnost vseh javnih zadev in storitev.
 • Skupno ljudsko lastništvo podjetij z umetno robotizirano inteligenco. Tovrstna podjetja potrebujemo za najpomembnejše izdelke široke potrošnje, za financiranje krajšega delovnika, za ekološko pridelavo hrane, in za ostale osnovne potrebe ljudi. Z njihovo pomočjo bomo financirali socialno varnost, šport, znanost in kulturo.
 • Normiranje trgovine, ki ima pomembno strateško mesto v družbi in s tem možnost izkoriščanja svojega položaja naproti proizvajalcem in potrošnikom.
 • Postavitev (izgradnja) tovarne električnih avtomobilov na Štajerskem. S tem bomo Slovencem omogočili finančno dostopen električni avto, ki bo cenovno splošno dostopen. Izdelan bo po načelu robustnosti, vzdržljivosti, zanesljivosti in sodobnosti. V proizvodnjo rezervnih delov in komponent bo vključeno znanje iz celotne Slovenije, s tem pa se bo krepilo zaposlovanje po vsej Sloveniji.
 • Za izdelke, ki predstavljajo velik denarni odliv iz Slovenije (mobilni telefon, avto in podobno), bomo vzpostavili samooskrbno alternativo, ki bo ekonomsko zanimiva tudi prek meja slovenskega ozemlja. To bo pomenilo ogromno število novih delovnih mest.
 • Vzpostavitev eko-industrije na podlagi pridelave konoplje, lana in drugih naravi prijaznih surovin.

22. Sprememba vzgojnih ukrepov zapornih kazni v smeri opravljanja družbeno koristnih del izven zaporov, ter stroge kazni za zlorabo položaja. (klikni za več...)

Zaporna kazen mora biti vzgojna. Danes se zdijo zapori ponekod podobni hotelu. Tudi v zaporu se mora šteti delovna obveznost zapornika: tisti, ki ne bo hotel opravljati nobenega dela, bo izgubil zaporniške privilegije.

V nasprotju s prekrškarji, ki so strogo in neusmiljeno kaznovani imamo na drugi strani kopico kriminalcev, ki s svojimi političnimi in gospodarskimi kriminalnimi dejanji ogrožajo našo državo in so na sodiščih milostno obravnavani. Zakonsko bomo onemogočili milostno obravnavo za zlorabo položaja ali zlorabo uradnega položaja, gospodarski kriminal, fizično silo, posilstvo, nadlegovanje otrok, siljenje otrok v poroko, prodajanje otrok v poroko in vsa podobno nesprejemljiva dejanja za našo kulturo.

23. Vzpostavitev monetarne suverenosti, ponovna uvedba lastne slovenske valute in podpora lokalnim valutam. (klikni za več...)

Uvedbe lastne denarne valute se bomo lotili z zdravim razumom in naravno logiko. Zaradi turizma in izvoznikov, bo dovoljeno poslovanje v evrih, vendar pa bomo z menjalnim tečajem in zakonodajo spodbujali poslovanje v domači valuti. Domača valuta bo krepila domače gospodarstvo.

Prvi ukrep: Uvedba lastne valute

 • Evro je projekt s katerim se izčrpava javne finance EU držav. Slovenija je posodila ogromne količine denarja Grčiji za rešitev evra, ki jih ne bomo dobili nazaj. Da bi EU to zakrila, je ustanovila EU krizni sklad za banke v katerega je Slovenija dolžna vplačevati zneske, kakor določi EU, kjer nimamo pravice veta. To pomeni, da lahko EU kadar se ji zahoče zruši finančno ravnovesje Slovenije in to, samo s politično voljo, brez resne gospodarske potrebe. Pri temu mehanizmu niso znane nobene varovalke, le slepo zaupanje ljudem, ki niso niti voljeni s strani ljudstva.
 • Valutna politika evra je popolnoma zgrešena in se uporablja za dušenje gospodarske aktivnosti. Je eden izmed vzvodov s katerim kralji in bogataši v EU siromašijo nacionalne države in poceni kupujejo premoženje. Skratka je vzvod legalizirane kraje, in v bistvu gre za prevaro ljudstva.
 • Uvedba lastne valute bo omogočila večjo notranjo potrošnjo, kar bo vplivalo na večjo zaposlenost. Obenem bo lastna denarna valuta omejila vpliv svetovnih kriz na naše gospodarstvo in na socialni položaj v naši državi.

Drugi ukrep: Omogočanje lastnih lokalnih valut

Postavili bomo zakonski okvir, ki bo omogočal uvedbe lokalnih valut, ki lokalni skupnosti dokazano v primerih po svetu in Evropi nudijo naslednje prednost:

 • vzporedna uporaba lokalne denarne valute in uradne denarne valute,
 • nemoteno medsebojno izvajanje storitev, ne glede na primanjkljaj uradne denarne valute v lokalnem območju,
 • v razmerah finančne krize zvišuje dejavnost ljudi in jim omogoča delo,
 • ni pod nadzorom oblasti v Bruslju ali v centru, zato ni občutljiva na zgrešeno makroekonomsko politiko uradne denarne valute,
 • lokalna valuta izvaja vlogo menjalnega sredstva; izkoriščevalsko plat, obresti in provizije, lokalna skupnost zaobide oziroma prepove v osnovi,
 • lokalno gospodarstvo se zavaruje z zaščito lokalnega povpraševanja,
 • lokalno prebivalstvo se bolj povezuje v enotno in solidarno skupnost,
 • lokalni skupnosti omogoča dajanje socialne pomoči, ki se porabi lokalno,
 • lokalni skupnosti omogoča dajanje kreditov najrevnejšim v skupnosti, ki jih ti odplačajo z lokalnim javnim delom,
 • olajša začetek samostojne dejavnosti in podpira lokalne storitvene dejavnosti,
 • omogoča plačevanje javnih občinskih storitev, občinskih kazni in lokalnih davkov v lokalni denarni valuti brez provizij,
 • je dobra osnova za vzpostavitev lokalnega solidarnostno neprofitnega gospodarstva vključno z lokalno neprofitno banko (po zgledu iz Švice),
 • davka na varčevanje v domači in naših lokalnih valutah ne bo.

Tretji ukrep: Javna finančna infrastruktura

Finančna infrastruktura bo dobila pojem javnega dobra, zato bomo naredili vse, kar je potrebno, da bodo imeli ljudje čim manjše stroške v zvezi s plačilnimi storitvami.

 • Ljudem in podjetjem bomo omogočili odprtje računa v javni instituciji, v kateri bodo zaračunani le zelo nizki neprofitni stroški.
 • Ljudem in podjetjem bomo v skladu s 1. točko programa nudili brezobrestne kredite. Sčasoma bo sklad narastel tako, da bo v njem dovolj sredstev za ljudstvo in gospodarstvo.

24. Prenova naravovarstvene zakonodaje s strogimi kazni za uničevalce narave in mučitelje živali. (klikni za več...)

Ekološke katastrofe so nam v poduk, da je treba narediti red na ekološkem področju, ter zaostriti zakonodajo. Ta pa mora odsevati spoštovanje in obstoj življenja vseh živih bitij.

Prvi ukrep: Zaščita našega okolja
Zakonsko bomo dodelili kazni za neodgovorno ali korupcijsko delovanje v zvezi z vsemi posegi v naravo, ki so protizakoniti.

Zakonska določila bomo zaostrili in razjasnili, da ne bo več dvomov, kaj je čigava dolžnost in odgovornost.

Uvedli bomo register vseh nevarnih objektov in nerešenih ekoloških problemov s prioritetami, da jih bomo lahko začeli sistematično reševati.

 

Drugi ukrep: Zaščita naših avtohtonih rastlin in živali
Poleg prepovedi pridelave konoplje bomo ukinili tudi prepoved gojenja tobaka in drugih zelišč, ki so prepovedana zaradi farmacevtskih lobijev.

Prisluhnili bomo naravovarstvenikom glede ogroženih avtohtonih živalskih in rastlinskih vrst ter zaščitili ljudi, kjer jim te vrste povzročajo škodo ali nevarnost.

Vsak posnetek, ki pomeni kršenje zakona ali škodovanje človeku, naravi ali živali bo legalen tudi, če storilec ne da pristanka, ker je v javnem interesu, da se zločin in hudobija ne dogajata. To pravilo bomo uvedli tako, da bo zaradi javnega interesa veljalo tudi za nazaj.

Prepovedali bomo predvajanje klanja živali po televiziji in vzpostavili policijo za živali, ki bo skrbela za nadzor nad ravnanjem z živalmi.

Prepovedali bomo tudi mučenje živali ob klanju oziroma versko zapovedano mučenje živali ob klanju (muslimanski halal način klanja).

Uvedli bomo stroge kazni za mučitelje živali in na novo definirali prekrške in kazni. Poleg denarnih kazni in zapora bo kazen obsegala tudi izobraževanja, učenje, izpit in dobrodelnost v javnih delih in obveznih urah v organizacijah in društvih, ki se borijo proti mučenju živali.

Zaščitili bomo tudi vodni in rastlinski svet oziroma divjino, da bo ostala čist neokrnjen zaklad za naše bodoče rodove.

25. Spodbujanje ter podpora obstoju in razvoju slovenske kulture ter javni uporabi slovenskega jezika. (klikni za več...)

Kultura je vsa umetnost. V Sloveniji se srečujemo z izgonom in životarjenjem slovenskih umetnikov, ki so prisiljeni oditi v tujino. To se mora končati. Marsikateri zakon vsebuje tujke ali popačenke slovenskih besed. V podjetjih v tuji lasti je slovenski jezik drugorazreden. Slovensko slovnico nam nerazumno spreminjajo in s tem pačijo naš jezik. Narečni govor, ki je materin jezik, se ne spoštuje tako kot se spodobi za materin jezik. Tudi šport je umetnost gibanja, ki ga dosedanja oblast nesramno zanemarja.

Prvi ukrep: Podpora slovenski kulturi

Slovenska kultura potrebuje sodobno sistemsko podporo

 • Postavitev spletnega portala za slovensko glasbo, besedila pesmi, predstave, gledališče, predstavitev igralcev, glasbenih skupin, orkestrov, zborov. Dela umrlih umetnikov bomo obravnavali kot skupno kulturno narodno bogastvo, katero je vsakomur za osebno uporabo brezplačno na voljo. Skupni kulturni portal bo omogočal nakup oziroma prodajo glasbenih in drugih umetniških del oziroma kontakt za naročilo umetniških storitev. Ker bo za vse umetnike in umetniške skupine brezplačna uporaba, bo to pomoč za njihovo predstavitev in prodajo izdelkov, del ali storitev.
 • Podprli bomo mrežo lokalnih dvoran oziroma večnamenskih prostorov, ki bodo namenjeni kulturnim, zabavnim in športnim prireditvam. Za te dejavnosti bo prostor dostopen po neprofitnih cenah.
 • Naredili bomo natančno revizijo poslovanja SAZAS in pogojev državnega financiranja umetnikov, kulturnikov in športnikov. Pravila SAZAS bomo spremenili tako, da bo poslovanje javno in transparentno in da ne bo več oškodovanih.
 • Sedanje financiranje kulture in umetnosti bomo prevetrili tako, da bodo vsi sedanji skriti privilegiji odpravljeni.
 • Tudi šport je kultura gibanja oziroma svojevrstna umetnost, zato bomo razbremenili športne klube in društva.

Drugi ukrep: Javna uporaba Slovenskega jezika

Uvedli bomo rigorozne ukrepe v zvezi z uporabo slovenščine v Sloveniji:

 • Poseben poudarek bo namenjen pravilni uporabi dvojine in rodilniku.
 • Vsak direktor bo moral izkazati znanje slovenskega jezika. V tujih podjetjih, kjer direktor ne bo izpolnjeval tega pogoja, bo obvezna zaposlitev slovenskega prevajalca.
 • Slovenska občila, učni pripomočki, knjige in spletne strani bodo preverjani v zvezi z uporabo slovenščine. Kaznovani bodo le v primeru, če napak na svojih portalih, novicah oziroma javnih objavah ne bodo popravili.
 • Vsi javni uslužbenci, ki ne znajo slovenskega jezika bodo odpuščeni. Javni uslužbenec, ki v slovenskem jeziku ne bo želel govoriti z državljanom, bo kaznovan z odpustitvijo, če bo o tem obstajal dokaz. Snemanje postopka z javnim uslužbencem bo zakonsko dovoljeno.
 • Vsi javni napisi, ki so v enem jeziku, bodo morali biti napisani v slovenskem jeziku. Na vseh dvojezičnih napisih bo zapovedano, da je slovenski zgoraj, tuj napis pa z enako velikimi ali manjšimi črkami pod slovenskim napisom.
 • Zakoni bodo lektorirani in napisani v jeziku, ki je razumljiv, brez tujk in tujih popačenk.

Tretji ukrep: Uporaba narečnega jezika

 • Narečni jezik je pravi izvirni materini jezik. Naredili bomo slovnice za vse slovenske narečne jezike, ki se bodo uporabljali v osnovnih šolah vzporedno s slovenskim knjižnim jezikom. Naredili bomo konec nestrpnosti do našega materinega jezika.
 • Sodobna slovenska slovnica je v več primerih okrnjena, saj so neuki jezikoslovci veliko slovenskih besed nestrokovno proglasili za germanizme ali hrvatizme. Te besede je treba vrniti v slovenski slovar in prenehati z nasiljem nad narečnimi besedami, ki so del slovenskega jezika.

Četrti ukrep: Slovenjenje imen, ulic, cest, pokrajinskih in poslovnih imen

 • Omogočili bomo brezplačno spremembo imen in priimkov, ter spremljajoče spremembe dokumentov za primer slovenjenja. Obenem bomo pripravili in javno objavili pripomoček, ki bo ključ za povratno slovenjenje germaniziranih, romaniziranih, madžariziranih in hrvatiziranih priimkov, ki izvirajo iz nasilnega okupatorskega delovanja v naših deželah.
 • Slovenjenje gora, mest in ulic bomo izvedli v soglasju z lokalnim prebivalstvom. Zasledovali bomo načelo, da ulica in cesta ne more imeti imena po politiku, ampak le po krajevni značilnosti, umetniku, športniku, smeri kamor vodi, bližini kakšne dejavnosti, prijateljskemu kraju.

Ob tem je treba izpostaviti izraz »Julijske Alpe«, ki ga je treba neobhodno spremeniti v nekaj drugega. Ime »Julijske« je namreč ime romanskega okupatorja, po rimskem vojskovodji, ki je zagrešil množico genocidov in vojnih zločinov. Zaradi tega imena se v ekstremnih fašističnih skupinah še vedno goji pohlep okupatorjev po naši zemlji. Na voljo imamo veliko imen od Triglavskih do Slovenskih Alp.

Veliko hribov ima prava lokalna imena, ki niso vpisana na zemljevidu. Kartografi jih niso upoštevali ampak so jim nadevali imena nekih krščanskih »svetnikov« v želji po popolnem izbrisu Slovenske kulture. Več primerov je tudi, da so si izmislili novo slovensko ime, da bi prikrili našo izvirno predkrščansko kulturo. Podobno je tudi s kraji in celo imeni večjih mest. Kdor spoštuje svoj izvor, mora spoštovati tudi izvor svoje kulture. Če se bodo stara imena izgubila v pozabo, bo to s stališča naše kulture in zgodovine, ogromna nepopravljiva škoda.

 

Peti ukrep: Zaščita in podpora slovenskemu jeziku v zamejstvu

 • Slovencem v zamejstvu bomo nudili dosledno politično podporo. Na vsak njihov poziv se bomo domoljubno odzvali z zavestjo, da rojak še ni prost vsak, saj živijo v okupirani slovenski domovini in se nad njimi še vedno izvaja hud potujčevalni pritisk.
 • Našim zamejcem bomo tudi gmotno pomagali pri ohranjanju slovenske kulture in vzdrževanju slovenskih osnovnih in srednjih šol.
 • Pomagali bomo Slovencem v Porabju, ki potrebujejo kulturno in gospodarsko močno Prekmurje.
 • RTV Koper ne bo več italijanska postaja v Sloveniji ampak dvojezična.
 • Kršenje radijskega prostora s strani premočnih signalov iz Italije in Hrvaške bomo kaznovali tako, da bomo sprejeli ustrezno nedvoumno zakonodajo in jo izvajali.

Zedinjeni zmoremo vse!

Gibanje Zedinjena Slovenija